Om NBI

Styre og råd

NBIs styre 

(fra 02.05.2013)

Trygve G. Nordby (styreleder)
Bente Christensen
Ragnfrid Trohaug
Mahmona Khan
Kjartan Vevle
Guro Slettemark
Amir Mirzai (forfatterstudentvalgt styremedlem)
Kjersti Lersbryggen Mørk (ansattevalgt styremedlem)

 

NBIs Råd 2012- 2016

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere:

Strategiplan for Norsk barnebokinstitutt 2014

STRATEGIPLAN FOR NORSK BARNEBOKINSTITUTT (NBI) 2014

Denne strategiplanen inngår i Strategiplan for NBI for perioden 2012-2014, vedtatt av styret 5. januar 2012, men har et konsentrert fokus på 2014 som det siste året av en omstillingsperiode og er vedtatt av styret 22. november 2013.

Strategiplan for NBI 2012-2014


Samfunnskontrakt

Om Norsk Barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979, og samler og utvikler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. NBI arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur, driver forfatterutdanning, formidlings- og informasjonsvirksomhet. 

Instituttet står til rådighet for alle som er opptatt av barnelitteraturens særpreg og betydning, og brukes aktivt av lærere, studenter, bibliotekarer og forskere samt kritikere, journalister, forlag og illustratører.

Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979 og arbeider med å utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. NBI har et fag- og forskningsbibliotek, driver en forfatterutdanning, forsker og arbeider med litteraturformidling.


Instituttet står til rådighet for alle som er opptatt av barnelitteraturens særpreg og betydning, og brukes aktivt av lærere, studenter, bibliotekarer og forskere samt kritikere, journalister, forlag og illustratører.


Instituttet holder til på toppen av Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo.

 

Biblioteket

I Norsk barnebokinstitutts bibliotek finnes landets største samling norsk og internasjonal teoretisk litteratur om barne- og ungdomslitteratur, og så godt som alle bøker utgitt for barn og unge i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Bibliotekets formål er å formidle forskning og informasjon om barnelitteratur og det barnelitterære feltet, samt å samle, dokumentere og tilgjengeliggjøre barne- og ungdomsbøker som utgis i Norge.

75 000 bøker er tilgjengelige i åpne hyller, og de aller fleste er til utlån.

Biblioteket er åpent for publikum mandag, onsdag og torsdag, og har egen lesesal. Alle over 18 år kan få lånekort. 


Søk i biblioteket: BIBSYS Ask 


Forskning og formidling

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet. Vi samarbeider med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger, arrangerer åpne forskningsforedrag og hjelper studenter og forskere med å finne relevant primær- og sekundærlitteratur til deres prosjekter.


Publikasjoner

BLFT - Barnelitterært forskningstidsskrift (Nordic Journal of Childlit Aestethics) er et fagfellereferert elektronisk forskningstidsskrift som publiseres av NBI, og ble etablert i 2010. Tidsskriftet er tilgjengelig i Open Access og publiserer forskningsartikler på nordiske språk samt engelsk. BLFT har tatt mål av seg til å utforske barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn.

Årboka Litteratur for barn og unge
ble gitt ut fra 1998 til og med 2010. Den har vært redigert og utviklet av NBI med Det Norske Samlaget som forlegger. Årboka inneholder foruten artikler om forskning og kritikk, intervju med forfattere og forfatteressays. I tillegg har Årboka inneholdt statistikk, bibliografier og oversikt over litterære priser.
 
Andre viktige utgivelser hvor NBI har medvirket, er Norsk barnelitteraturhistorie utgitt i 1997/2005, litteraturformidlingsboka Inn i teksten, ut i livet og antologien Drivkrafta bak teksten, ved redaktører Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad.

 

Formidlingsprosjekter, kurs og omvisninger

NBI har lang erfaring med litteraturformidling overfor lærere, førskolelærere, studenter, bibliotekarer, illustratører og andre på fagfeltet.

De siste ti årene har NBI drevet et landsomfattende prosjekt i skolen. Målet har vært å gi lærere og skolebibliotekarer både litteraturpedagogisk veiledning og kompetanse i nyere barne- og ungdomslitteratur. Les mer om NBIs aktuelle kurs - og studietilbud.
 
NBI tilbyr gruppebesøk med omvisning på instituttet, samt foredrag om nyere norsk barne- og ungdomslitteratur på engelsk. Besøk må avtales på forhånd.
 

NBI-stipendet

Annethvert år deler instituttet ut NBI-stipendet til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, med midler fra Kari Skjønsbergs Minnefond.

 

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

administreres av NBI, som oppnevner  og er sekretariat for prisjuryen, samt arrangerer den årlige prisutdelingen. Mer om KUD-prisene
 

Forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge.
 
Utdanningen startet som et prøveprosjekt i 2006, med varighet til 2009. Siden 2009 er forfatterutdanningen et permanent tilbud ved NBI.

Det tas opp 12 studenter som vurderes på grunnlag av innsendte tekster. Blant disse er det avsatt to studentplasser med stipend til søkere med bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika eller Latin-Amerika.

Utdanningen er toårig og lagt opp som et deltidsstudium, med undervisning lagt til månedlige samlinger. Forfatterutdanningen gir (siden 2010) studiepoeng og mulighet til å søke Statens lånekasse for utdanning. Les mer om Forfatterutdanningen.

NBIs vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK BARNEBOKINSTITUTT

Behandlet på rådsmøte 12. desember 1980 med endringer av 24.10.83, 12.02.85, 23.10.85, 13.02.86, 03.03.88, 15.10.88, 24.10.92, 25.03.96, 23.3.99, 28.03.2001. Behandlet på styremøte 28.01.03 med endringer av 27.04.04, 06.10.05, 20.05.2009 og 03.06.2010:

§ 1      
Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse. Stiftelsens grunnkapital utgjøres av den bokgave fra Åse Gruda Skard og Sigmund Skard som ble gitt ved gavebrev datert 12. desember 1980 – og senere gaver.  Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000.

 

§ 2 - FORMÅL
NBI skal være et nasjonalt dokumentasjons- og informasjonssenter og et fag- og forskningsbibliotek for barne- og ungdomslitteratur. Instituttet skal forske og legge forholdene til rette for forskning på området. NBI skal drive en egen forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.

 

§ 3 - OPPGAVER

a) NBIs bibliotek skal samle bøker og periodika for barn og unge utgitt i Norge. For øvrig skal instituttet samle norsk barne- og ungdomslitteratur oversatt til andre språk og i den grad det er mulig relevant utenlandsk barne- og ungdomslitteratur på originalspråket.

 

b) NBIs bibliotek skal samle norsk og internasjonal fag- og forskningslitteratur om barne- og ungdomslitteratur og tilgrensende fagfelt.

 

c) NBIs bibliotek skal utarbeide kataloger over samlingene. 

   

d) NBI skal utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og formidle denne til læresteder, forlag, massemedia, bibliotek og andre institusjoner samt til privatpersoner. NBI skal undervise relevante brukergrupper i barne- og ungdomslitteratur.        


e) NBI skal forske, publisere, drive forskningsformidling og initiere til forskning i samarbeid med universitet, høyskoler og andre institusjoner i inn- og utland. 


f) NBI skal undervise studenter på forfatterutdanningen ved NBI.

 

§ 4 - OMDANNING
Ved omdanning eller oppløsning skal boksamlingen og andre tilknyttede formuesgoder så vidt mulig ivaretas av tilsvarende institusjon og som egen samling. 

                                                                      

§ 5 - STYRETS OPPGAVER  
Styret er instituttets øverste organ og har ansvar for dets drift. Styret ansetter NBIs direktør.  Styret oppnevner en valgkomité på 3 medlemmer som innstiller til styreleder og styremedlemmer på et rådsmøte innen 1.5. Valgkomiteens innstilling skal følge møteinnkallingen. Styret utarbeider årlig budsjett og avlegger årsberetning med revidert regnskap.

 

§ 6 - STYRETS SAMMENSETNING
Styret består av 8 medlemmer, inklusive styreleder. Instituttets personale velger en representant til styret, instituttets studenter velger en representant til styret. De øvrige styremedlemmer blir oppnevnt av Rådet. Styret velger selv nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Direktøren har møteplikt med tale- og forslagsrett og er sekretær for styret.

 

§ 7 - STYREMEDLEMMENES FUNKSJONSTID 
Hvert medlem blir valgt for 2 år, men med innbyrdes forskjøvet funksjonstid, slik at 4 medlemmer er på valg ett år og 4 medlemmer det neste. Gjenvalg er mulig.

 

§ 8 - STYREMØTER  
Styret holder møter til tider det selv fastsetter og ellers når styreleder finner det nødvendig. Når det skriftlig kreves og begrunnes av instituttets direktør eller av 2 styremedlemmer, skal styreleder innkalle til møte. Det skal føres protokoll over møtene.

                                                                           

                                                                           *                                                        

 

§ 9 - RÅDETS OPPGAVER  
Rådet oppnevner instituttets styre og styreleder etter innstilling fra valgkomiteen. Rådet skal være et faglig rådgivende organ. 

 

§ 10 - RÅDETS SAMMENSETNING      
Følgende institusjoner og organisasjoner oppnevner 1 personlig representant med vararepresentant til rådet:

 

- GRAFILL  (Norske grafiske designere og illustratører) / Tegnerforbundet

- Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek-og informasjonsfag. Bibliotek- og  informasjonsfag       

- Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere NBU

- Forfatterutdanningen ved NBI (studentrepresentant)

- Den norske Forleggerforening

- Universitetene og høgskolene ved Nasjonalt fagråd for nordisk

- Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo

- Nasjonalt lesesenter, Universitetet i Stavanger

 

ABM-utvikling har observatørstatus.

 

Rådet har anledning til å supplere seg selv. Styrets leder er medlem av rådet.  Direktøren er sekretær. Rådet velger selv leder og nestleder. Når ny leder og nestleder skal velges, forestår styreleder møteledelsen.

 

§ 11 - RÅDETS FUNKSJONSTID
Rådet oppnevnes for 4 år. Leder og nestleder kan gjenvelges for 1 ny periode.

 

§ 12 - RÅDSMØTER
Rådet møter minst 1 gang pr. år til den tid som rådet fastsetter og ellers når rådsleder finner det nødvendig.  Når det skriftlig kreves og begrunnes av minst 3 medlemmer, skal rådsleder innkalle til møte. Varamedlemmer innkalles bare i tilfelle forfall. Det skal føres protokoll over møtene.

                                                                           *

§ 13 - ENDRINGER AV VEDTEKTENE  
Et enstemmig styre kan ved likelydende vedtak i to møter med minst en måneds mellomrom justere vedtektene.

Ledig forskerstilling ved Norsk barnebokinstitutt

Forskerstilling til 3-årig forskningsprosjekt


Parallelt med at samfunnet endres, utforsker samtidskunsten nye uttrykk og tilegner seg nye estetiske idealer. En stor utfordring for barne- og ungdomslitteratur i dag er at det finnes lite kunnskap om hvordan samtidsutviklingen påvirker det verbale og visuelle formspråket som henvender seg til barn.
 
 

Foto: Microsoft clip.art

 
   
Norsk barnebokinstitutt vil styrke den barnelitterære forskningen ved å utlyse et 3-årig forskningsprosjekt der fokus settes på hvordan samtidens barnelitteratur forholder seg til endringer i de barnelitterære medier, så vel som i forståelsen av hva henholdsvis kunst er, hva barn er, og hva omverden er.
 
Det lyses herved ut midler til en forskerstilling.
 
Søkeren må selv formulere en egen prosjektbeskrivelse innenfor feltet. Forskningsprosjektet må dreie seg om samtidslitteratur for barn og/eller unge. Aktuelle temaer er barnelitteraturens forhold til samtidskunst og nye medier, digitalisering og nyere estetikk, samt kriteriene for hvordan barne- og ungdomslitteratur tillegges kunstnerisk verdi.
 
Innflytelsen fra globalisering og mangfold, samt det verbale og visuelle formspråket i henvendelsen til barn kan også være aktuelle forskningsområder. Fokus på barnelitterære uttrykk i digitale medier er velkomne.
 
Den som tilsettes vil være tilknyttet fagmiljøet ved Norsk barnebokinstitutt og det nordiske forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi samt til BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift.
 
Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse, finansiert over statsbudsjettet. Organisasjon teller for øyeblikket 9 medarbeidere. Instituttet er i sterk utvikling, og den som ansettes forplikter seg til å delta i instituttets daglige virke og bidra til utviklingen av organisasjonen.
 
Den som ansettes må være beredt på å benytte 40% av arbeidstiden på øvrige arbeidsoppgaver så som å være faglig støttespiller for instituttets ledelse, bidra i redaksjonen av Barnelitterært forskningstidsskrift, undervise på lavere grad i forbindelse med Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning, og bidra til formidlingen på instituttets nettsider. Det vil dessuten forventes en målrettet innsats for å bidra til ny undervisningsutvikling, derfor vil det kunne oppstå andre undervisningsforpliktelser.
 
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med tiltredelse etter den 3.1.2011.
 
Kvalifikasjonskrav:
Ph.d eller tilsvarende i for eksempel kunstfag, estetiske fag, litteraturvitenskap eller kultur- og mediestudier
 
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
  • forskningsprosjektets kvalitet og relevans
  • kandidatens forsknings- og formidlingserfaring
  • kandidatens evne til å arbeide selvstendig og målrettet og evne til å gjennomføre prosjektet på fastsatt tid
  • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap 
Vi tilbyr lønn etter avtale og kompetanse.
 
Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:
  • søknadsbrev
  • dokumentert CV
  • liste over publiserte arbeider
  • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider inkludert fremdriftsplan
Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at publisering vil finne sted innenfor anerkjente publiseringskanaler.
 
Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
 
Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til direktør Kristin Ørjasæter tlf. 2327 6362, mobil 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no
 
Søknad sendes: post@barnebokinstituttet.no innen 3. januar 2011.
 

Adkomst

Nasjonalbiblioteket, Solli plass i Oslo Norsk barnebokinstitutt ligger i Halvbroren, det nedre del av bygget til Nasjonalbiblioteket. Besøksadressen vår er Observatoriegaten 1 B, og vi holder til i 4. etasje.

Det er flere muligheter for å komme hit med kollektivtransport. Ta buss 21, 30 eller 31 til Lapsetorvet, eller trikk 12 og 13 til Solli plass.

Kart og adkomst

Adkomst

Nasjonalbiblioteket, Solli plass i Oslo Norsk barnebokinstitutt ligger i Halvbroren, det nedre del av bygget til Nasjonalbiblioteket. Besøksadressen vår er Observatoriegaten 1 B, og vi holder til i 4. etasje.

Det er flere muligheter for å komme hit med kollektivtransport. Ta buss 21, 30 eller 31 til Lapsetorvet, eller trikk 12 og 13 til Solli plass.

Sider

Subscribe to RSS - Om NBI