Hopp til innholdet

Barne- og ungdomsbøker utgitt i 2022 i et femårs-perspektiv

  • av
Illustrasjonsfoto: bokhylle
Foto: Niklas R. Lello, Norsk barnebokinstitutt

I 2022 ble det utgitt 1028 papirbøker for barn og unge på norsk. Det er like mange som året før. I et femårs-perspektiv er det likevel mulig å peke på noen tydelige trender.

  • Nynorsk-andelen er svært lav
  • Flere av utgivelsene er nye, færre er gjenutgivelser
  • Flere av titlene er skrevet på norsk, andelen oversettelser synker
  • Antallet språk det oversettes fra synker også
  • Norden er i 2022 kun representert med tre land blant oversettelsene

I 2022 ble det utgitt 36 énspråklige samiske barne- og ungdomsbøker samt 6 paralellspråklige, hvorav 5 til norsk bokmål.  Især andelen énspråklige samiske barnebøker har økt i løpet av femårs-perioden 2018 – 2022, men tallene svinger. I 2021 ble det utgitt 48 énspråklige barne- og ungdomsbøker på samisk.

Det ble i 2022 ikke utgitt noen barne- og ungdomsbøker på kvensk.

Denne omtalen er utarbeidet av Norsk barnebokinstitutt på grunnlag av materiale levert fra Nasjonalbiblioteket, som hvert år benytter det pliktavleverte materialet til å utarbeide en nasjonalbibliografi. Utgivelsestallene omtalt her omfatter utelukkende bøker utgitt i Norge. Både nye og tidligere utgitte barne- og ungdomsbøker er inkludert, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

Nedenfor følger utregninger med kommentarer for henholdsvis

  • Barne- og ungdomsbøker på norsk
  • Fordeling mellom bokmål og nynorsk
  • Barne- og ungdomsbøker på samisk, kvensk og andre språk utgitt i Norge

1. Barne- og ungdomsbøker på norsk

Totalt antall utgivelser

Det ble i 2022 utgitt 1028 papirbøker for barn og unge på norsk. Av disse er 919 nye titler, mens 109 er gjenutgivelser. Selv om det totale antallet er omtrent det samme som i 2021, er sammensetningen litt forskjellig. Bokåret 2022 viser oppgang i nye titler og nedgang i gjenutgivelser. Sammenlignet med for fem år siden er både totaltallet, antallet nyutgivelser og gjenutgivelser lavere, men slett ikke så lave som for to år siden. Kan det være at trenden med stadig lavere utgivelsestall faktisk er snudd?

20222021202020192018
Totalt antall papirbøker
for barn og unge
1028102790010481193
Nye titler919868764856975
Gjenutgivelser109159136192218
Tabell 1 Totalt antall papirbøker for barn og unge, utgitt 2018 – 2022

Forholdet mellom norske og oversatte bøker

I 2022 viser statistikken at av de 1028 utgitte papirbøkene er 539 bøker skrevet på norsk, 1 er språkløs (i det følgende talt med blant de nye bokmålsbøkene), mens 488 er oversatt.

I mange år var om lag 60 % av utgivelsene oversettelser. Denne trenden vendte i senere år. Fra 2019 er det blitt utgitt flere norskskrevne enn oversatte barne- og ungdomsbøker. Også i 2022 er under 50 % av utgivelsene oversettelser.

2022%2021%2020%2019%2018%
Totalt antall papirbøker for barn og unge1028102790010481193
Skrevet på norsk54052,53%51850,44%48153,44%52850,38%49341,32%
Oversatte bøker48847,47% 50949,56%41946,56%52049,62%70058,68%
Tabell 2 Forholdet mellom norske og oversatte bøker

Forholdet mellom nye og gjenutgitte, norske og oversatte bøker

I 2022 ble det gitt ut 497 nye norskskrevne barnebøker og 422 nye oversettelser. Som så ofte før er det flere gjenutgivelser av oversettelser (66) enn av norske bøker (43).

Antallet nye, norskskrevne bøker har økt under perioden 2018 – 2022. Gjenutgivelser av både norskskrevne og oversatte bøker er avtatt. Nye oversettelser har avtatt i et femårs-perspektiv, men økt i et treårs-perspektiv.

20222021202020192018
Totalt1028102790010481193
Norske nye497474442444417
Norske gjenutgivelser4344398476
Oversatte nye422394322412558
Oversatte gjenutgivelser6611597108142
Tabell 3 Forholdet mellom nye og gjenutgitte, norske og oversatte bøker

Antall språk som oversettes

I 2022 ble det oversatt fra 13 språk.

I mange år ble det oversatt fra 16 språk. 2019 var et unntak med 17 språk representert. I 2020 og 2021 ble det oversatt fra 14 språk. Den nedadgående trenden befestes i 2022 med 13 oversatte språk representert. 

Ettersom det i Norge snakkes om lag 150 forskjellige minoritetsspråk, i tillegg til flere samiske språk samt kvensk, romanes og romani, er antallet språk det oversettes barne- og ungdomslitteratur fra tankevekkende lavt. 

202220121202020192018
Antall språk1314141716
Tabell 4 Antall språk det oversettes fra

Hvilken del av verden blir det oversatt barne- og ungdomslitteratur fra?

Som vanlig er det i 2022 langt flest oversettelser fra engelsk. Av de 488 oversatte utgivelsene er 326 fra engelsk, 82 fra språk som tales i Norden, og 73 fra andre europeiske språk. Kun 7 bøker er oversatt fra asiatiske, ingen fra afrikanske språk.

I løpet av siste femårs-periode utgjør engelsk i gjennomsnitt 68 % av oversettelsene, språk som tales i Norden 18 %, øvrige europeiske språk 12,7 %, asiatiske språk 0,9 % og afrikanske språk glimrer, med ett unntak i løpet av hele fem års-perioden, med sitt fravær. I 2022 er både engelsk- og nordiskandelen noe lavere, til fordel for andre europeiske språk samt asiatisk.

2022%2021%2020%2019%2018%
Totalt antall oversettelser488509419520700
Engelsk32666,8%36571,71% 27766,11% 35167,5% 48469,14%
Norden8216,8%8216,11% 9021,48% 10119,42% 11616,57%
Europa forøvrig7315%5711,20% 4911,69% 6111,73% 9713,86%
Asia71,4%50,98% 20,48% 71,35% 30,43%
Afrika0010,24% 00
Tabell 5 Oversikt over hvilke områder av verden språkene det oversettes fra representerer

I 2022 er 66,8 % av oversettelsene fra engelsk

I 2022 var 326 av de oversatte utgivelsene fra engelsk (se tabell 5). 278 var nye oversettelser, 48 var gjenutgivelser. Dette utgjør 66,8 % av de utgitte oversettelsene.

I 2018 utkom det 484 titler oversatt fra engelsk. Deretter har engelsk-oversettelsene avtatt. Bare i 2020 utkom det færre oversettelser fra engelsk enn i 2022. Prosentvis er forskjellen likevel ikke markant. I 2018 var 69,14 % av oversettelsene fra engelsk, i 2022 var 66,8 % av oversettelsene fra engelsk. Gjennomsnittet for de fem siste årene er at 68 % av de oversatte utgivelsene kommer fra engelsk. Langt de fleste av disse titlene kommer fra England og USA.

I 2022 er 16,8 % av oversettelsene fra nordiske språk

Den nest-største gruppen av oversettelser kommer fra nabolandene. Tabell 5 viser at selv om antallet oversettelser svinger mellom 700 og 419 de siste fem årene, beveger forholdstallet for oversettelser fra nordiske språk seg bare mellom 16,11 % og 21,48 %, med et gjennomsnitt på 18 %.

I 2022 ble det oversatt 82 barne- og ungdomsbøker fra Norden til norsk, det utgjør 16,8 % av oversettelsene. Langt de fleste av disse er fra svensk (59 nye, 8 gjenutgivelser), noen få fra dansk (13 nye) og enda færre fra finsk (2 nye). Det er i 2022 ikke utgitt en eneste bok oversatt fra samiske eller vest-nordiske språk.

At svensk dominerer er som vanlig. Det er likevel verdt å merke seg at det i begynnelsen av femårs-perioden, som tabell 6 viser, fant sted en betraktelig nedgang i oversettelser fra svensk. De siste årene har dette antallet stabilisert seg på et lavere nivå.

At dansk utgjør en langt lavere andel, men likevel inntar en tydelig andreplass er som forventet. Skandinavia er, og har alltid vært, mer present enn Sápmi og Norden for øvrig i den barne- og ungdomslitteraturen som utgis på norsk. De siste fem årene er det ikke utgitt noen oversettelser fra grønlandsk.

20222021202020192018Totalt
2018-2022
Dansk131115161368
Finsk2241615
Færøysk000314
Islandsk000202
Lulesamisk000011
Nordsamisk032308
Sørsamisk000011
Svensk6766697694372
Totalt antall oversettelser fra nordiske språk828290101116471
Tabell 6 Oversikt over hvilke nordiske språk det er oversatt fra

I 2022 er 15 % av oversettelsene fra andre europeiske språk

I snitt for perioden 2018 – 2022, utgjør de øvrige europeiske språkene 12,7 % av de samlede oversettelsene. I 2022 utgjorde de 15 % (se tabell 5).

Tabell 7 viser at det i 2022 ble utgitt oversettelser fra fransk (27 nye, 2 gjenutgivelse), italiensk (11 nye, 6 gjenutgivelser), nederlandsk (4 nye, 1 gjenutgivelse), polsk (3 nye), russisk (1 ny), slovensk (2 nye), spansk (1 ny) og tysk (14 nye, 1 gjenutgivelse).

For Nordens del er det de nordlige og vestlige områdene som er dårligst representert, for Europas del er det de østlige områdene som er mest sparsomt til stede i oversettelsene.

20222021202020192018Totalt
2018-2022
Fransk2924311424122
Italiensk1792101957
Maltesisk000101
Nederlandsk5629426
Polsk300126
Portugisisk 000112
Russisk100012
Slovensk200002
Spansk1333818
Tysk151410223899
Ukrainsk011002
Totalt7357496197337
Tabell 7 Oversikt over hvilke europeiske språk som inngår i oversettelsene. Engelsk og språk som tales i Norden er ikke inkludert

Asiatiske språk utgjør i 2022 1,4 %, og er kun representert med japansk

I snitt har oversettelser fra asiatiske språk de siste fem årene utgjort 0,9 % av de årlige oversettelsene. I 2022 utgjør andelen 1,4 (se tabell 5).

Japansk er det eneste asiatiske språket det jevnlig oversettes fra. I 2022 er det kun japansk som er representert blant oversettelsene (7 nye oversettelser). I 2018 ble det også bare utgitt oversettelser fra japansk, mens det i 2019 og 2020 ble utgitt oversettelser fra to asiatiske språk og i 2021 fra tre.

20222021202020192018Totalt
2018-2022
Japansk7314318
Kinesisk001304
Koreansk010001
Vietnamesisk010001
Totalt antall oversettelser fra asiatiske språk7527324
Tabell 8 Oversikt over asiatiske språk blant oversettelsene

Knapt noen oversatte bøker er fra afrikanske språk

I 2022 ble det som vanlig ikke oversatt afrikansk barne- og ungdomslitteratur til norsk. I siste femårs-periode er det kun oversatt 1 tittel. Det skjedde i 2020 med én oversettelse fra afrikaans.

20222021202020192018Totalt
2018-2022
Afrikaans001001
Totalt antall oversettelser fra afrikanske språk001001
Tabell 9 Oversikt over afrikanske språk som inngår i oversettelsene

2.    Fordeling mellom bokmål og nynorsk

Av de 1028 barne- og ungdomsbøkene utgitt i 2022 er 970 ( 94,36 %) på bokmål og 58 (5,64%) på nynorsk.

Nynorsken står dermed nesten like svakt i 2022 som i 2021, etter tre ‘gode’ år i 2018 – 2020.

2022% 2021% 2020% 2019% 2018%
Totalt1028102790010481193
Bokmål97094,36% 97594,94% 83192,33%98293,7% 110892,88%
Nynorsk585,64% 525,06% 697,67% 666,3% 857,12%
Tabell 10 Fordeling mellom bokmål og nynorsk

Kun 50 % av bokmålsbøkene er oversettelser

De 970 barne- og ungdomsbøkene som ble utgitt på bokmål i 2022 består av 485 norske (fordelt på 444 nye og 41 gjenutgivelser) mot 484 oversatte (418 nye og 66 gjenutgivelser).

Antallet nye norske titler på bokmål har økt gjennom femårs-perioden, mens oversettelsene har avtatt. Dette har ført til en endring av forholdet mellom oversatte og norske bokmåls titler.  I 2018 var bokmålsbøkene i langt større grad oversatt enn norskskrevet. I 2022 er forholdet 50:50.

20222021202020192018
Totalt bokmål970975831982108
Norske nye445437379401362
Norske gjenutgivelser4143387765
Oversatte nye418380318402549
Oversatte gjenutgivelser6611596102132
Tabell 11 Bokmålsbøkene fordelt på nye og gjenutgitte, norske og oversatte

Nynorskbøkene består av nye, norske titler

Nynorskbøkene er i all hovedsak skrevet på norsk. Av de 58 nynorskbøkene for barn og unge som ble utgitt i 2022 er 54 norske (52 nye norske, 2 norske gjenutgivelser) og 4 oversettelser (alle nye).

I hele femårs-perioden 2018 – 2022 utgjør de samlede oversettelsene kun 17,6 % av de nynorske utgivelsene. I 2022 utgjør oversettelsene kun 6,9 % av nynorskbøkene.

20222021202020192018
Totalt nynorsk5852696685
Norske nye5237634355
Norske gjenutgivelser211711
Oversatte nye4144109
Oversatte gjenutgivelser001610
Tabell 12 Nynorskbøkene fordelt på nye og gjenutgitte norske og oversatte

Oversettelser til henholdsvis bokmål og nynorsk

De kommentarene som er anført ovenfor om hvilke språk det er oversatt fra (tabell 5 – 9) gjelder hovedsakelig for bokmålsoversettelsene. Nesten alle oversettelsene er til bokmål.

20222021202020192018
Totalt antall oversettelser488509419520700
Oversettelser til bokmål484495414504681
Oversettelser til nynorsk41451619
Tabell 13 Fordelingen mellom oversettelser til bokmål og nynorsk

Oversettelsene til nynorsk har tradisjonelt hatt en tydeligere nordisk enn engelsk profil. Slik er det ikke lenger. Se tabell 14. Tallene for svensk er for hele femårs-perioden ikke langt unna de for engelsk. Men hovedtyngden av de svenske bøkene ble utgitt i begynnelsen av perioden. I 2022 ble det ikke utgitt noen oversettelser fra svensk til nynorsk. Legg også merke til bredden i språk det ble oversatt til nynorsk fra i 2019. I 2022 ble det kun oversatt fra tre språk: 1 fra dansk, 1 fra engelsk og 2 fra polsk.

20222021202020192018Totalt
Dansk100001
Engelsk11232624
Fransk002305
Islandsk000202
Nederlandsk000101
Polsk200002
Svensk02041319
Tysk000404
Antall språk32262
Tabell 14 Nynorsk-oversettelsenes originalspråk

3. Barne- og ungdomsbøker på samisk, kvensk og andre språk utgitt i Norge

Énspråklige bøker på samiske språk utgitt i Norge

I 2022 ble det utgitt 36 énspråklige barne- og ungdomsbøker på samiske språk. 15 på nordsamisk, 11 på sørsamisk, 9 på lulesamisk og 1 på pitesamisk.

I femårs-perioden fra 2018 – 2022 har antallet barne- og ungdomsbokutgivelser på de tre største samiske språkene i Norge økt (se tabell 15). Fra 2020 er det i tillegg gitt ut 1 bok årlig på pitesamisk.

Ettersom det samiske språkområdet ikke følger landegrensene er statistikken ikke nødvendigvis komplett. Denne opptellingen omfatter kun bøker utgitt i Norge. Det skal også nevnes at flere av titlene gis ut samtidig på flere samiske språk. Her er de talt med for hver utgivelse.

20222021202020192018
Totalt antall énspråklige samiske bøker3648282017
Lulesamisk912522
Nordsamisk151917117
Pitesamisk11100
Sørsamisk1116578
Tabell 15 Énspråklige bøker på samiske språk

Flerspråklige samiske bøker

Det gis også ut flerspråklige utgivelser på samiske språk. Slik kan en samisk bok potensielt nå flere lesere. I 2022 ble det gitt ut 6 to-språklige titler: 4 nordsamisk/norsk bokmål, 1 lulesamisk/norsk bokmål og 1 lulesamisk/pitesamisk.

20222021202020192018Totalt
Lulesamisk/norsk bokmål112
Lulesamisk/pitesamisk11
Lulesamisk/sørsamisk22
Lulesamisk/nordsamisk/sørsamisk112
Nordsamisk/norsk bokmål4635422
Nordsamisk/sørsamisk1124
Nordsamisk/svensk11
Sørsamisk/norsk bokmål112
Totalt610410636
Tabell 16 To- og trespråklige samiske bøker

Ingen bøker på kvensk i 2022

Er satsingen på kvensk barnelitteratur avsluttet, eller satt på pause?

I 2018 ble det gitt ut 2 tospråklige bøker på kvensk. I 2019 ble det gitt ut 2 énspråklige bøker på kvensk. I 2020 ble det gitt ut 1 énspråklig bok på kvensk. I 2021 ble det gitt ut 1 énspråklig og 3 tospråklige barnebøker på kvensk. I 2022 ble det ikke gitt ut noen barnebøker på kvensk.

20222021202020192018
Énspråklige kvenske utgivelser01120
Tospråklige utgivelser kvensk/norsk bokmål03002
Tabell 17 Oversikt over utgivelser på kvensk siste fem år

Økning av bøker på andre språk utgitt i Norge

Det gis også ut enkelte titler på andre språk i Norge. I 2022 ble det utgitt hele 37 slike énspråklige, men bare 2 tospråklige barne- og ungdomsbøker i Norge. I perioden 2018 – 2022 ble det gitt til sammen 96 titler på andre språk, hvorav 72 på engelsk. Nummer to med hensyn til volum er nykommeren ukrainsk, med 6 titler oversatt fra norsk i 2022.

20222021202020192018Totalt
Engelsk19162113372
Fransk22
Georgisk11
Nederlandsk213
Somalisk22
Spansk11
Svensk11
Uigurisk44
Ukrainsk66
Tamilsk11
Tysk213
Totalt37162314696
Tabell 18 Énspråklige bøker på andre språk utgitt i Norge

I 2022 ble det gitt ut 2 tospråklige bøker, begge ukrainsk/norsk bokmål.  

Også i femårs-perspektivet 2018 – 2022 er antallet flerspråklige utgivelser beskjedent, kun 21 totalt. De fleste ble utgitt i 2020 og 2021. Tre språk utmerker seg: somalisk med 5 titler og tigrinja og engelsk med 4 titler hver. For somalisk og tigrinja kan man anta at utgivelsene fyller hull i det litterære språktilfanget ettersom det ikke blir oversatt barne- og ungdomslitteratur fra disse språkene.

20222021202020192018Totalt
Arabisk/norsk bokmål22
Dansk/engelsk/tysk/svensk/norsk bokmål11
Engelsk/ norsk bokmål11114
Kurdisk/norsk bokmål11
Portugisisk/ norsk bokmål11
Somalisk/ norsk bokmål2215
Tigrinja/ norsk bokmål134
Ukrainsk/ norsk bokmål22
Ukrainsk/engelsk/ norsk bokmål11
Totalt2781321

Tabell 19 To- og flerspråklige bøker på andre språk utgitt i Norge

Relaterte innlegg