Hopp til innholdet

Dataspill som arena for selvrepresentasjon

Illustrasjonsfoto: Sean Do via Unsplash

Lykke Guanio-Uluru har i en ny artikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) undersøkt unges forhold til sine digitale identiteter.

I et sammendrag av teksten skriver hun: «Å spille dataspill er en av de mest utbredte fritidssyslene blant norske barn og unge. Likevel finnes det foreløpig få undersøkelser av denne praksisen i en norsk kontekst. Basert på svar fra en spørreundersøkelse jeg foretok blant elever på 9. trinn i desember 2019, analyserer og diskuterer jeg i denne artikkelen et utvalg norske ungdommers forhold til sine digitale identiteter, eller spillavatarer. Resultatene fra undersøkelsen viste at flere av ungdommene ofte utformet spillavatarer som liknet dem selv. På bakgrunn av disse funnene, og med støtte i spillteori, empirisk spillforskning og teorier om sansning og kognisjon, argumenterer jeg for at dataspill kan være viktige redskaper i ungdommers identitetseksperimentering, og at spillopplevelser kan bidra til nye former for posthuman selvforståelse.»

Her finner du artikkelen: Digital danning: Dataspill som arena for selvrepresentasjon og lek med identitet(er)

Guanio-Uluru er professor ved Høgskulen på Vestlandet på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Hun har tidligere vært redaktør for Barne­litterært forsknings­tids­skrift. Guanio-Uluru har vært en profilert og produktiv forsker på barne- og ungdoms­litteratur­feltet, og mottok i 2020 Kari Skjønsbergs pris for sin forskning.

Relaterte innlegg