Hopp til innholdet

IRSCL lanserer prinsipperklæring

International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) lanserer i dag, på den internasjonale barnedagen, 20. november, en egen prinsipperklæring.

IRSCL lanserer denne prinsipperklæringen da de er bekymret for hvordan dagens internasjonale politiske landskap innskrenker den akademiske friheten til forskere på barnelitteraturfeltet, og at internasjonalt samarbeid mellom forskere og fri flyt av idéer over grenser er av uvurderlig verdi.

Nedenfor kan du lese den norske versjonen av prinsipperklæringen, som også leses opp av Svein Slettan i videoen ovenfor.

IRSCLs prinsipperklæring

The International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) har som mål å forenkle samarbeid mellom forskere i ulike land og på ulike typer læresteder, og gjøre det mulig for forskere i ulike land å utveksle informasjon, drøfte yrkesmessige og teoretiske spørsmål, og koordinere forskning.

Disse målsetingene er i tråd med det internasjonale preget forskningsobjektet vårt har: barnelitteratur og kultur utvikler seg gjennom oversettelser, adaptasjoner og remedieringer over grenser og mellom kulturer. Vår forskning har betydning både fordi barns lesing, skriving, mediebruk og lek er uvurderlige kulturelle praksiser, og fordi disse praksisene former det vi blir som voksne.

Barnelitteratur og kultur forteller oss også hva som er inkludert i dette ”vi”. Fordi vi anerkjenner vår felles identitet som forskere, ønsker IRSCL som medlemmer forskere fra alle stadier i sin akademiske karriere og fra alle nasjonaliteter, folkeslag, religioner, sosiale klasser, funksjonsnivå, størrelse, seksuell legning, kjønn og alder.

IRSCL ønsker videre å fremme forskning som tar opp hvordan slike ulike identiteter kommer til uttrykk i litterære verk og andre medieprodukt for barn og ungdom. IRSCL mener at internasjonalt samarbeid mellom forskere og fri flyt av idéer over grenser er av uvurderlig verdi. Slik kontakt gir innsikt i kulturelle forestillinger om forskjeller, og den stimulerer barnelitteraturens evne til å fremme empati og kreativitet, og til å få lesere til å forestille seg en bedre verden.

IRSCL vet samtidig at vi i det nåværende geopolitiske klimaet ikke kan ta for gitt verdier som tankefrihet, forskningsmessig ekspertise, nøyaktig og evidensbasert argumentasjon og refleksjon, og evnen til å være åpen for motstridende synspunkter, utviklet gjennom internasjonal utveksling og samarbeid.

Disse verdiene trenger stadig å bli artikulert, implementert og forsvart, både i våre egne rekker og i det globale storsamfunnet. IRSCL kan bygge på lang erfaring i denne sammenhengen. Organisasjonen ble stiftet i 1969 av forskere fra Tsjekkoslovakia, Tyskland, Østerrike, Spania og Sveits, under krevende politiske omstendigheter, med den kalde krigen på full styrke, et delt Tyskland, og Sovjets militære undertrykkelse av Praha-våren. Likevel var stifterne bestemte på å
krysse nasjonale grenser og politiske forskjeller.

Vi bygger på denne arven og vil leve opp til det situasjonen krever også nå.

Relaterte innlegg