Hopp til innholdet

På vei til å gi alle barn litterære opplevelser

Veronica Salinas
Veronica Salinas, foto: Niklas R. Lello

Gjennom flere prosjekter og samarbeid med ulike aktører, jobber vi for bedre litteraturformidling til barn med ulike behov. 

Siden mai 2021 til dags dato har forsker og formidler Veronica Salinas jobbet med litteraturformidling for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Arbeidet har foregått nasjonalt.

Vi startet med å jobbe med barnehagebarn i alderen 4 til 6 år, og har senere utvidet målgruppen til å favne barn fra 0 til 18 år. Vi har også jobbet med bibliotekarer, litteraturformidlere og kunstnere som ønsker å formidle med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon

Noen barn kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Andre kan ha omfattende motoriske vansker eller ha kognitive utfordringer som gjør at de vil ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK-symboler kan brukes enkeltvis eller satt sammen på en tematavle. En slik tavle består av flere symboler som omhandler samme tema. Symbolene må være gjort tilgjengelig rundt i miljøet der barnet er, slik at barnet kan finne de ordene hun eller han vil si. Noen barn bruker en kommunikasjonsbok, der symbolene er samlet og systematisk ordnet, slik at barnet kan bla og peke for å snakke. Andre barn har talemaskiner, som kan snakke for barnet ved at barnet trykker på symbolene. Talemaskiner kan også være øyestyrte, om barnet av motoriske grunner ikke kan peke med hendene.

Flere samarbeid om litteratur for alle barn

Vi har utviklet en litteraturformidlingsmetode for alle barn mellom 4 og 6 år som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Gjennom prosjektet Bok til alle fysisk og digitalt, utviklet og testet vi en formidlingsmetode for barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer. Metoden fungerer godt for barn som bruker ASK, flerspråklige barn, barn med autisme, språkvansker og konsentrasjonsvansker. Nyankomne uten norskkunnskaper kunne også delta i samtalene. Erfaringene fra utforskingen viste at høytlesingen og formidlingen ga barna litterære opplevelser, også de som ikke benytter talestemme. 

Veronica Salinas ble invitert til å holde et innlegg på ISAAC-konferansen på bakgrunn av resultatene fra dette arbeidet. Resultatene er publisert i en artikkelsamling, og er blitt formidlet i en rekke andre sammenhenger. I en episode av instituttets podkast, Barnebokprat, kalt Litteraturformidling til alle barn, kan du høre en samtale mellom Kristin Ørjasæter, Camilla Heimstad Bergseng og Veronica Salinas rundt denne tematikken. Det var også stor interesse for seminaret Litteratur for alle! Et seminar om universell utforming, som var for alle som jobber med litteratur for alle barn eller som ønsker å lære mer om litteraturformidling.

Oversikt over bøker tilpasset alle barn

Vi har også gjennomført et prosjekt sammen med Statped hvor vi har laget en oversikt over bøker tilpasset alle barn, og samlet råd om hvordan formidlere kan skape gode litterære opplevelser for alle. Statped er statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. De skal bidra til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd. Hovedmålgruppen for ressursen er personer som bruker ASK og deres nærpersoner på ulike nivå, både hjemme og på andre arenaer.

Nettbasert kurs til bibliotekarer

Vi har laget et nettbasert kurs til bibliotekarer i formidling av litteratur med alternativ og supplerende kommunikasjon til barn med ulike behov. Kurset tar for seg følgende temaer:  

  • Universell formidling, dialogisk lesning.
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
  • Hvordan komme i gang med ASK i biblioteket?
  • Tilrettelagt leseaktivitet.
  • Hvordan kan du lese og formidle en bok med symboler sammen med barn? 
  • Formidling med ASK og konkreter for tekster og fortellinger som ikke er symbolsatt.  

Tilgang på samme bok i ulike formater bidrar til felles litterære opplevelser for alle barn og nyttige ressurser for å få en oversikt over hva som finnes av tilrettelagt litteratur 

Kurset ble utviklet i samarbeid med Horten Bibliotek og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, og er for bibliotekarer. Det er basert på erfaringer og forskning fra samarbeidsprosjektet Bok til alle fysisk og digitalt og støtter seg til forskningsresultatene i artikkelen Deltakende litteraturformidlingspraksis

Forfatterutdanning på bachelor- og masternivå

Vi tilbyr også liknende kurs til våre studenter, og Salinas har forelest i dette på våre skrivekunstutdanninger på både bachelor– og masternivå

Kunstformidling til barn uten talespråk med Den kulturelle skolesekken

Høsten 2022 ble det gjennomført to konferanser som på ulike vis behandlet kunstformidling med barn uten talespråk. Den første, i regi av instituttet, hadde undertittel Seminar om universell utforming og omhandlet ASK-systemet som en integrert del av litteraturformidling. Den andre konferansen, i regi av DKS, var første gang Nasjonal arena for Tilrettelagt ble arrangert. Arenaen bestod av konserter, forestillinger, foredrag og samtaler. Temaet var stort og bredt, og arrangementet viste fram det kunstneriske mulighetsrommet som finnes. Nasjonal arena for Tilrettelagt satte søkelys på nødvendigheten av kunstnerisk kvalitet og sjangerbredde innen inkluderende kunstformidling. 

 Veronica Salinas og Jon Tombre (DKS Viken) var sentrale pådrivere og prosjektledere for begge disse konferansene. Vi ønsker nå å gå videre og bygge på erfaringene fra arbeidet med konferansene. 

Vi ønsket å bygge på erfaringer og utvikle kunnskap om å integrere alternativ og supplerende kommunikasjon i kunstproduksjon. Vi ønsker å inspirere til flere kunstprosjekter der ASK benyttes som del av kunstformidlingen. Derfor deler forsker og formidler Veronica Salinas nå erfaringer og videodokumentasjon i å formidle med ASK.
 
Våre samarbeidspartnere i utvikling av formidling med alternativ og supplerende kommunikasjon er Bibliotekutvikling, Bjørnestien barnehage, Den Kulturelle Skolesekken (DKS), Viken, Horten bibliotek, Institutt for lærerutdanning, NTNU, ISAAC Norge, Leser søker bok, Magikon Forlag, Nasjonalbiblioteket, Statped, Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Formidlingslaboratoriet

er et nasjonalt prosjekt ledet av forsker og formidler Veronica Salinas. I laboratoriet velger vi én målgruppe per prosjekt og jobber for å teste og utvikle en litteraturformidlingsmetode. Dette gjør vi i samarbeid med kunstfeltet, organisasjoner, bibliotek, skoler og barnehager. Målet er utprøving av nye formidlingspraksiser og forskning for å bedre formidling av litteratur for og med barn og unge.  

Relaterte innlegg