Hopp til innholdet

Seks netter i Kairo

Nisrin Maktabi-Barkouki i litterært passiar med barnepublikum på bokmessen, foto: Niklas R. Lello

Det har kommet reaksjoner etter at Norsk barnebokinstitutt, som samarbeidspartner til NORLA, deltok på bokmessen i Kairo i månedsskiftet januar-februar 2024.  

Siden mye av kritikken har blitt liggende bak betalingsmur i Vårt Land, og det har versert ulike forståelser og misforståelser rundt hva vårt oppdrag og mandat har vært, ser jeg som direktør for Norsk barnebokinstitutt behovet for å fortelle om Kairo-oppdraget slik det har sett ut for oss. For hva skjedde den uken vi var i Kairo? 

Vi burde ha vært tydeligere

En ting som er sikkert, er at vi burde ha vært tydeligere i vår kommunikasjon om vårt mandat, program og finansiering, og om hvorfor vi valgte å ta med egne ansatte forfattere. Vi er ikke NORLA sin avdeling for barne- og ungdomslitteratur, og vi gikk inn i dette med helt andre forutsetninger enn hva NORLA har når de sender forfattere til utlandet.

I februar i fjor inngikk vi et samarbeid med NORLA da Norge skulle være gjesteland på bokmessen i Kairo 2024. Vi skulle lage et ukelangt faglig program om barne- og ungdomslitteratur, som del av den helhetlige profileringen av norsk litteratur. Litteratur for barn og unge har en særskilt plass på bokmessen, som er den største og eldste av sitt slag i Midtøsten.

Egne midler og egen fagkompetanse 

Vi gikk inn i dette samarbeidet selv om det ikke fulgte med noen finansiering. Som nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur, er en av våre målsetninger å samarbeide med fagfeller på tvers av landegrensene. Vi hadde et ønske om å fremme bredden og særegenheten ved norsk barne- og ungdomslitteratur til et egyptisk, arabisktalende publikum og knytte kontakter som vil kunne berike vårt fagfelt her hjemme.  

Siden vi finansierte dette fra egne midler, valgte vi å bruke vår egen fagkompetanse i programmet, og til å opprette kontakter vi kan bruke videre i våre utdanninger og vår forskning og fagutvikling. Derfor brukte vi av våre egne midler til arrangementer, og våre egne ansatte som er aktive forfattere av barne- og ungdomslitteratur, og som underviser og forsker innen kreativ skriving og litteraturformidling. Vi inviterte også inn eksterne forfattere for å styrke programmet, noen av disse hadde ulik tilknytning til Norsk barnebokinstitutt, våre utdanninger eller våre ansatte. 

Forfatterskap og formidling som forskning 

Det er vesentlig å forstå hvordan vi jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid for å forstå hvorfor det virket naturlig for oss at våre ansatte forfattere i tillegg til å snakke om litteraturen generelt, også snakket om eget forfatterskap og formidlet fra egne bøker til barn på bokmessen.

Norsk barnebokinstitutt utarbeider ny fagkunnskap som kommer våre studenter og fagfeltet ellers til gode. Dette gjør vi blant annet gjennom at våre ansatte forfattere utforsker og reflekterer over eget arbeid innen kreativ skriving og formidling av litteratur til målgruppene. Våre utdanninger skal være basert på forskning, både kunstnerisk forskning som dette og vitenskapelig forskning som vi gjerne gjør i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. 

Tett samarbeid om programmet  

Vi har hatt et tett og godt samarbeid med NORLA, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Sammen med NORLA deltok vi i møter med bokmessen, der premissene for vårt program ble lagt. Bokmessen ba Norge som gjesteland fylle flere daglige programposter i form av opplesninger, panelsamtaler og intervjuer.  Vi har hatt tett dialog med NORLA gjennom hele planleggingen. Ikke på noe tidspunkt er det blitt stilt spørsmål rundt valg av deltagere, tematikk, vinkling eller finansiering. Styreleder for NBU – Norske barne- og ungdomsbokforfattere er også styremedlem i NORLA, og blant forfatterne i vårt program hadde vi også med et medlem fra NBUs styre til Egypt. Forlagene har også hatt mulighet til å sende sine forfattere uavhengig av vår deltakelse.

Det er på bakgrunn av dette jeg i min uttalelse til Vårt Land sier det både er leit og uheldig at vår deltagelse har skapt så mye uro og usikkerhet. Det som skulle gi det egyptiske publikummet et innblikk i hva norsk barne- og ungdomslitteratur er, og en mulighet for oss å innhente kompetanse og kunnskap om arabisk barne- og ungdomslitteratur, slo tilbake på en måte vi ikke hadde forutsett. 

Tydeligere rolleavklaring

I etterpåklokskapens lys forstår jeg at vår kommunikasjon både under planleggingen og gjennomføringen burde bedre belyst årsaken til at vi var der og å fortelle mer rundt valgene vi tok. Det skal vi ta lærdom av. Vi er også blitt mer bevisst på at vi kan oppleves som en maktaktør på det barne- og ungdomslitterære feltet. Norsk barnebokinstitutt er en stor og viktig aktør, og vi vil fortsette å forvalte vår rolle og våre mandat med omhu og åpenhet, på en måte som gjør at vi unngår å skape usikkerhet og misforståelser.

Jeg håper også at denne diskusjonen rundt Kairo vil bidra med å gjøre vår rolle som utdannings- og kunnskapssenter klarere, og vi vil jobbe med å tydeligere vise hva vi jobber med, og hvorfor.  Det barne- og ungdomslitterære feltet er lite, der vi har alle har en viktig funksjon for å sammen sørge for gode leseopplevelser for barn og ungdom.

Relaterte innlegg