Hopp til innholdet

Full satsning på barnelitteraturforskningen

 • av

Barnelitteraturen står ikke stille. Spesielt bildebøker og ungdomsromaner lar seg inspirere av den digitale tidsalder, og står i gjensidig utveksling med andre medieformer. Datateknologien skaper nye visuelle og interaktive muligheter; dette skaper også nye muligheter å fortelle en historie på.

Derfor styrkes nå forskningen på feltet, i et forskningssamarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Bergen og aktører fra Sverige og Danmark.

«Vi ønsker å forstå barnelitteraturen og hvordan den endrer seg i takt med samfunnet. Dermed trenger vi også å fornye våre estetiske briller», sier NBIs direktør Kristin Ørjasæter.

Hun tror dagens barnebokforfattere skaper mer aktive lesere. Kanskje fordi medieutviklingen inspirerer dem til å ta i bruk interaktive virkemidler? Norsk barnebokinstitutt og Høgskolen i Bergen setter nå fokus på barnelitteraturens rolle i samtidskunsten, sammen med nordiske aktører. Satsningen innebærer:

11. oktober 2010 lanseres det nordiske fellesprosjektet BLFT –Barnelitterært forskningstidsskrift, som er det første i sitt slagi Norge. Den nye publikasjonen er elektronisk og tilgjengelig i Open Access, noe som innebærer at alle som ønsker det kan laste ned og lese artiklene.

Artiklene vil ha fokus på samtidslitteratur og -estetikk for barn og unge, og vil bli publisert fortløpende. Tidsskriftet utgis av Norsk barnebokinstitutt, og har et redaksjonsråd med forskere fra NBI, Høgskolen i Bergen, Stockholms Universitet og Center for Børnelitteratur ved Århus Universitet.

Høsten 2010 etableres også forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi. Det treårige prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Bergen og Stockholms Universitet, og åpnes med et nordisk estetikksymposium i Oslo 21.– 22.oktober for inviterte forskere og kunstnere.
Forskningsnettverkets mål og hensikt er å skape en kvalifisert, åpen debatt om barnelitteraturens rolle i samtidskunsten. Aktuelle problemstillinger kommer til å bli diskutert i åpne nettverksseminarer og på nordiske og internasjonale forskningskonferanser. Debatten vil dessuten gjøres synlig i det nye elektroniske forskningstidsskriftet.
 
Som ledd i prosjektet lyser NBI ut en 3-årig forskerstilling med fokus på samtidens barnelitteratur. Aktuelle temaer er barnelitteraturens forhold til samtidskunst og nye medier, digitalisering og nyere estetikk, samt kriteriene for hvordan barne- og ungdomslitteratur tillegges kunstnerisk verdi. Stillingen vil ha oppstart i begynnelsen av 2011, med Norsk barnebokinstitutt som arbeidssted.
NBI har dessuten utlyst NBI-stipendet på kr. 50.000, som annethvert år tildeles et aktuelt forskningsprosjekt innenfor det barnelitterære feltet. Søknadsfristen er 1. desember 2010. Les utlysningen av NBI-stipendet her.

Norsk barnebokinstitutt får styrket sin rolle som utdannings- og forskningsaktør ved at Forfatterutdanningen nå er godkjent av NOKUT. Dette innbærer en kvalitetssikring og formalisering av studiet. NBI forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning. Akkrediteringen av studiet gir dessuten forfatterstudentene studiepoeng og mulighet til å søke studielån.Les NBIs pressemelding 11. oktober 2010

Satsningsfeltene i detalj

BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift

Med Barnelitterært forskningstidsskrift får nordisk barnelitteraturforskning en etterlengtet ny publiseringsarena i det digitale formatet. Det elektroniske forskningstidsskriftet blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access. Publiseringsspråkene vil være norsk, svensk, dansk og engelsk.
BLFT tar mål av seg til å være et vitenskapelig forum som:
 • utforsker barnelitteraturens estetikk
 • er inkluderende i forhold til aktuell litteraturvitenskaplig forskning på tekstformer og kunstuttrykk som retter seg mot barn
 • går i dialog med andre kunstretninger og medier, som blant annet dramatikk, bildekunst, film og musikk
 • undersøker hvordan digitale medier påvirker det barnelitterære uttrykk
 • setter fokus på barnelitteraturens institusjonelle og kulturpolitiske vilkår
I tillegg til fagfellerefererte artikler vil BLFT publisere vitenskapelige anmeldelser, debattinnlegg og informasjon om doktordisputaser.
Tidsskriftet utgis av Norsk barnebokinstitutt. Det er støttet av Kunstløftet, et initiativ fra Norsk kulturråd for å øke kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge, og stimulere til forskning på og formidling av ny kunnskap om kunst for barn.
Redaksjonsrådet består av Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt, Nina Christensen, Center for børnelitteratur, Elina Druker, Universitetet i Stockholm, Nina Goga, Høgskolen i Bergen og Ingeborg Mjør, Høgskolen i Bergen.

Forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi

Barnelitteraturens kunstneriske verdi vil skape en kvalifisert, åpen debatt om barnelitteraturens bidrag til samtidskunsten. Debatten vil dels foregå i åpne nettverksseminarer, dels på nordiske og internasjonale forskningskonferanser, og gjennom artikler publisert i det nyopprettede tidsskriftet BLFT. Prosjektet vil pågå over tre år.
Det kortsiktige målet er å sette et kvalifisert fokus på hva som er barnelitteraturens bidrag til den litterære og visuelle samtidskunstens utvikling og vurdering, og samtidig bidra til å kartlegge og analysere sentrale premisser for utviklingen av kunst for barn. Det langsiktige målet er å opprettholde et løpende akademisk og offentlig fokus på det barnelitterære kunstfeltet.
Prosjektet vil ledes fra Norsk barnebokinstitutt ved direktør dr. art. Kristin Ørjasæter. Den sentrale prosjektgruppen består av universitetslektor fil.dr. Elina Druker, Stockholms Universitet, førsteamanuensis ph.d. Nina Goga, Høgskolen i Bergen, og universitetslektor Ingeborg Mjør, Høgskolen i Bergen.

Barnelitteraturens kunstneriske verdi arrangerer estetikksymposium i Oslo 21.–22. oktober.

Dette symposiet vil sette fokus på hvilke estetikksyn som former vurderingen av barnelitteratur. Symposiet er finansiert av Barnelitteraturens kunstneriske verdi, som i sin tur er finansiert av Kunstløftet.

Bidragsytere:
 • Ph.d. Inger Østenstad: «Samtidens barn, kunst og barnelitteratur»
 • Ph.d. og lektor Bodil Marie Stavning Thomsen: «Performativ virkelighed og nye medier»
 • Billedkunstner Vibeke Tandberg: «Ord som bilde»
 • Billedbokkunstner Øyvind Torseter presenterer bildebøker
 • Kristin Ørjasæter: «Mot en performativ barnelitterær estetikk?»
 • Nina Goga: «Kritikken og det sublime»
 • Elina Druker: «Digitala tekniker i bilderböcker»

Last ned program for estetikksymposiet

Norsk barnebokinstitutt utlyser 3-årig forskerstilling

En stor utfordring for barne- og ungdomslitteratur i dag er at det finnes lite kunnskap om hvordan samtidsutviklingen påvirker det verbale og visuelle formspråket som henvender seg til barn.
Norsk barnebokinstitutt vil styrke den barnelitterære forskningen ved å utlyse et 3-årig forskningsprosjekt der fokus settes på hvordan samtidens barnelitteratur forholder seg til endringer i de barnelitterære medier, så vel som i forståelsen av hva henholdsvis kunst er, hva barn er, og hva omverden er.
Søkeren må selv formulere en egen prosjektbeskrivelse innenfor feltet. Forskningsprosjektet må dreie seg om samtidslitteratur for barn og/eller unge.
Aktuelle temaer er barnelitteraturens forhold til samtidskunst og nye medier, digitalisering og nyere estetikk, samt kriteriene for hvordan barne- og ungdomslitteratur tillegges kunstnerisk verdi. Innflytelsen fra globalisering og mangfold, samt det verbale og visuelle formspråket i henvendelsen til barn kan også være aktuelle forskningsområder. Fokus på barnelitterære uttrykk i digitale medier er velkomne.
Den som tilsettes vil være tilknyttet fagmiljøet ved Norsk barnebokinstitutt og det nordiske forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi samt til BLFT Barnelitterært Forskningstidsskrift.
Søkeren må være Ph.d eller tilsvarende i for eksempel kunstfag, estetiske fag, litteraturvitenskap eller kultur- og mediestudier. Søknadsfristen er 3. januar 2011.
 

Les hele stillingsutlysningen her

NOKUT-godkjenning av Forfatterutdanningen ved NBI

NBI arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkreditering som et middel til å sikre at Forfatterutdanningen holder et solid høyt nivå.
NOKUT-godkjenningen fører til at forfatterstudentene ved NBI
 • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
 • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
 • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning
NBIs forfatterutdanning er den eneste rene utdanningen i barne- og ungdomslitteratur som er NOKUT-godkjent. Forfatterstudiet i Bø, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø er godkjent på samme nivå som NBIs forfatterutdanning.
NBI forplikter seg med dette til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning.
Om NOKUT
NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. (hentet fra www.nokut.no)Les mer om Forfatterutdanningen her
Hvorfor trenger vi forskning på barnelitteratur? Les Kristin Ørjasæter og Dag Larsens kronikk «Barnelitteraturen i en ny tid» (Dagsavisen 14. mai 2010)
© NBI, 11. oktober 2010

(Illustrasjon med bokstabel: Stian Hole/Co-Action Publishing. Ellers alle foto: Microsoft Office Online)

Relaterte innlegg