Hopp til innholdet

NBIs stipendiat Lisa Nagel: «Kunst som hendelse: Om barns møter med kunst i lys av performativ teori»

Foto: Kristoffer EliassenLisa Nagel er for tiden stipendiat ved Norsk barnebokinstiutt (2013-2016). Nagel er utdannet teaterviter fra UiO og er prosjektleder for SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Hun har siden 2008 arbeidet med scenekunst for barn og unge, både som kritiker, fagbokforfatter og dramaturg og er i oppstartsfasen med sin doktorgradsavhandling.

De siste årene har Nagel undervist studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i faget Dramaturgi. Nagel er særlig opptatt av barns møter med kunst, og det er dette som er tema for den planlagte avhandlingen hennes.

«Kunst som hendelse: Om barns møter med kunst i lys av performativ teori»

Utforskingen av publikumsrelasjoner og deltakerstrategier har stått helt sentralt i de siste hundre årenes kunstproduksjon. En lignende utvikling har også funnet sted i feltet kunst- og kulturuttrykk for barn, som også står i en pedagogisk tradisjon der medvirkning er sentralt. Resultatet er at mange produksjoner for barn, med ulike begrunnelser og ulike formål, legger til rette for deltakelse i og interaksjon med kunst- eller kulturhendelsen. Imidlertid har denne dimensjonen ved kunstproduksjon for barn i liten grad blitt undersøkt. Kanskje hersker det snarere en slags taus enighet om at barns deltakelse i en kunsthendelse kan ses på som et kvalitetsstempel. Samtidig ser vi at det sjelden går klart fram hva slags deltakelse det er snakk om og på hvilke måter og hvorfor deltakelse kan sees på som et fortrinn. Det kan derfor virke som om formålet med interaksjonen er uklart både for kunstnerne og for barna.

Foto: Microsoft Office OnlineDerfor spør jeg: Hvordan skal vi forstå det som utspiller seg i møtet mellom barn og ulike kunst- og kulturuttrykk? Og videre: Hva innebærer det for vår forståelse av kunst, litteratur og (populær)kultur for barn at vi betrakter møtet med barnet som en hendelse?

Med utgangspunkt i teorier om performativitet og kunst som hendelse samt teorier om barns lek skal jeg derfor foreta en kritisk diskusjon av fenomenet interaksjon og medskaping i kunst- og kulturpraksiser for barn.

Mitt materiale er tverrkunstnerisk, og består blant annet av barns møter med scenekunst og litteratur. Disse møtene vil fungere som prosjektets empiriske utgangspunkt og vil bli sett i relasjon til andre relevante kunst- og kulturpraksiser, herunder også barns egne kulturuttrykk.
Mer om SceSam:

Scesam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn

Symposium på Dramatikkens hus 1. mars 2013

«Barneteateret mellom teori og praksis» – Chris Erichsen om symposiet på Dramatikkens hus

«Godt besøkt symposium på Dramatikkens hus» – ved Lisa Nagel

Annen presse:
Kritiserer teatrene for lite nytenkning  – Dagsavisen 28.5.2013

Relaterte innlegg