Ledig undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt

Søknadfrist: 4. mai 2020

Vi søker førstestillingskompetanse til undervisning i visuelle og digitale aspekter ved barne- og ungdomslitteratur. Stillingen kan evt deles i to. Kompetansen kan gjelde enten kunstnerisk eller akademisk virke og vil bli vurdert av oss under behandlingen av søknadene.

Den eller de som tilsettes blir del av et kollegium med spisskompetanse innen barne- og ungdomslitteratur og forventes å være en del av det daglige arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til instituttets kurs og utdanninger, med FoU-tid til forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid etter instituttets retningslinjer.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 15 millioner. 16 ansatte utgjør 12,5 årsverk. Instituttet driver utstrakt kursvirksomhet og tre akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning på bachelornivå (60 stp), masterstudium i barnelitterær skrivekunst og formidling (120 stp), og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til undervisningens behov for kunnskapstilfang og -fornyelse. Instituttet drifter også Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT), og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, nettsider og sosiale medier.

Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard
mobil 984 01 829, e-post: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no,

Direktør Kristin Ørjasæter
mobil: 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Søknaden bør inneholde:

  • motivasjon for søknaden og informasjon om det søkes hel- eller halvtids stilling
  • profileringsdokument, der vitenskapelige og/eller kunstneriske arbeider blir presentert og undervisningskompetanse og –erfaring blir gjort rede for
  • CV, med oversikt over utdanning og arbeidserfaring
  • attester og vitnemål
  • kontaktinformasjon til minst to referanser

Alle relevante søkere, også de som ikke kan dokumentere førstestillingskompetanse, vil bli vurdert med tanke på henholdsvis kompetanse og innbyrdes rangering. De søkere det er aktuelt for vil bli bedt om å ettersende tre eksemplarer av sentrale vitenskapelige publikasjoner eller kunstneriske arbeider til vurdering.

Søknadsfrist: 4. mai 2020
Ønsket tiltredelsesdato: Høsten 2020

Søk her

  • Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: rtf, pdf, doc, docx, odf, txt.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Relaterte innlegg