Ledig undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt

Foto av Jonas Jacobsson fra Unsplash

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 13 millioner. 15 ansatte utgjør 12,3 årsverk dedikert til forskning, undervisning og formidling.

Norsk barnebokinstitutt driver utstrakt kursvirksomhet og to akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på lavere grads nivå, og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Vi arbeider i 2019 med å etablere landets første masterstudium i barnelitterær skrivekunst og litteraturformidling.

Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til undervisningens behov for kunnskapstilfang og -fornyelse. Instituttet drifter også det nordiske Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT)/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, nettsider og sosiale medier.

En av våre lærere går av med pensjon høsten 2019, og vi søker etter hennes etterfølger.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til instituttets kurs og utdanninger, blant annet undervisning i teoretiske emner innen barne- og ungdomslitteratur, litteraturformidling og litteraturvitenskap.

Søkere bør ha førstestillingskompetanse i litteraturfag samt pedagogisk kompetanse. Det kreves erfaring med undervisning og veiledning, gjerne også via digitale medier. Erfaring med utdanningsledelse vil være en fordel. Det vil også legges vekt på personlig egnethet.

Stillingen tildeles FoU-tid etter instituttets retningslinjer.

Den som tilsettes blir del av et kollegium med spisskompetanse innen både kunstnerisk skriving, litteraturformidling og litteraturvitenskap, og forventes å være en del av det daglige miljøet.

Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Søknaden skal inneholde CV med oversikt over dokumentert relevant kompetanse samt kontaktinformasjon til minst to referanser. De søkere det er aktuelt for vil bli bedt om å ettersende tre eksemplarer av sentrale vitenskapelige publikasjoner til vurdering.

Søknadssfristen er dessverre utløpt

Relaterte innlegg