Hopp til innholdet

Vedtekter

Behandlet på rådsmøte 12. desember 1980 med endringer av 24.10.83, 12.02.85, 23.10.85, 13.02.86, 03.03.88, 15.10.88, 24.10.92, 25.03.96, 23.3.99, 28. 03. 2001. Behandlet på styremøte 28.01.03 med endringer av 27.04.04, 06.10.05, 20.05.2009, 03. 06. 2010, 05. 01. 2012, 12.06.2012, 19.02.2013 og 28.11.2022:

§ 1        Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse. Stiftelsens grunnkapital utgjøres av den bokgave fra Åse Gruda Skard og Sigmund Skard som ble gitt ved gavebrev datert 12. desember 1980 – og senere gaver.  Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000.

§ 2        FORMÅL.  NBI skal være et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

§ 3        OPPGAVER.

a)     NBI skal utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og formidle denne til relevante målgrupper på hensiktsmessige måter.

b)    NBI skal forske, publisere, drive forskningsformidling og initiere til forskning i samarbeid med universitet, høyskoler og andre institusjoner i inn- og utland.

c)     NBI skal gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet opp mot utdanningenes behov.

d)    NBI skal undervise studenter ved instituttets utdanninger.

e)     NBI skal undervise relevante grupper i barne- og ungdomslitteratur.           

f)      NBI skal med henblikk på utdanningene samle norsk og internasjonal fag- og forskningslitteratur om barne- og ungdomslitteratur og tilgrensende fagfelt, og sørge for at det utarbeides kataloger over samlingen og at boksamlingen forvaltes på en hensiktsmessig måte.

§ 4        OMDANNING.  Ved omdanning eller oppløsning skal boksamlingen og andre tilknyttede formuesgoder så vidt mulig ivaretas av tilsvarende institusjon og som egen samling. 

 § 5        STYRETS OPPGAVER.   Styret er instituttets øverste organ og har ansvar for dets drift. Styret ansetter NBIs direktør.  Styret oppnevner en valgkomité på 3 medlemmer som innstiller til styreleder og eksterne styremedlemmer på et rådsmøte innen 1.5.  Valgkomiteens innstilling skal følge møteinnkallingen. Styret utarbeider årlig budsjett og avlegger årsberetning med revidert regnskap.

§ 6        STYRETS SAMMENSETNING.  Styret består av 8 medlemmer, inklusive styreleder. Instituttets personale velger en representant til styret, instituttets studenter velger en representant til styret. De øvrige styremedlemmer blir oppnevnt av Rådet. Styret velger selv nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Direktøren har møteplikt med tale- og forslagsrett og er sekretær for styret.

§ 7   STYREMEDLEMMENES FUNKSJONSTID.   Hvert medlem blir valgt for 2 år, men med innbyrdes forskjøvet funksjonstid, slik at 4 medlemmer er på valg ett år og 4 medlemmer det neste. Gjenvalg er mulig.

§ 8   STYREMØTER.   Styret holder møter til tider det selv fastsetter og ellers når styreleder finner det nødvendig. Når det skriftlig kreves og begrunnes av instituttets direktør eller av 2 styremedlemmer, skal styreleder innkalle til møte. Det skal føres protokoll over møtene.

*

§ 9        RÅDETS OPPGAVER.   Rådet oppnevner instituttets styre og styreleder etter innstilling fra valgkomiteen. Rådet skal være et faglig rådgivende organ og bidra til kvalitetssikring av NBIs virksomhet, så som forskning, undervisning og øvrig formidling.

§ 10      RÅDETS SAMMENSETNING.    Følgende institusjoner og organisasjoner inviteres til å oppnevne 1 personlig representant med vararepresentant til rådet:

– GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) / Tegnerforbundet

– Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere NBU

– Den norske Forleggerforening

– Norsk bibliotekforening

– Den norske bokhandlerforening

– Norsk kritikerlag

– Universiteter og høyskoler

– Kunsthøyskoler 

Institusjoner og organisasjoner innen annen barnekulturformidling inviteres til å oppnevne til sammen 2 personlige representant med vararepresentant til rådet.

Nasjonalbiblioteket har observatørstatus.

Rådet har anledning til å supplere seg selv. Styrets leder er medlem av rådet.  Direktøren er sekretær. Rådet velger selv leder og nestleder. Når ny leder og nestleder skal velges, forestår styreleder møteledelsen.

§ 11      RÅDETS FUNKSJONSTID. Rådet oppnevnes for 4 år. Leder og nestleder kan gjenvelges for 1 ny periode.

§ 12 RÅDSMØTER.   Rådet møter minst 1 gang pr. år til den tid som rådet fastsetter og ellers når rådsleder finner det nødvendig.  Når det skriftlig kreves og begrunnes av minst 3 medlemmer, skal rådsleder innkalle til møte. Varamedlemmer innkalles bare i tilfelle forfall. Det skal føres protokoll over møtene.

*

§ 13 ENDRINGER AV VEDTEKTENE.  Et enstemmig styre kan ved likelydende vedtak i to møter med minst en måneds mellomrom justere vedtektene.