Hopp til innholdet

Barne- og ungdomsbøker på innkjøpsordningen 2010

Norsk barnebokinstitutt vet fra sine årlige utgivelsesstatistikker at det for tiden kommer ut ca 1100 boktitler årlig beregnet på barn og unge når både nye titler og gjenutgivelser er talt opp, norske og oversatte, fagbøker og skjønnlitteratur.

Norsk kulturråd melder at det i 2010 ble meldt opp 187 nye norske skjønnlitterære titler til innkjøpsordningen. 138 av disse ble kjøpt inn. Hva slags titler er det som slipper gjennom nåløyet, og hvilke faller utenom?

I 2010 ble to skuespill, to tegneserier, tre diktsamlinger, tre tilrettelagte titler, en nyillustrert sangbok, og 129 fortellinger og bildebøker for barn og unge kjøpt inn på den statlige innkjøpsordningen for skjønnlitterær barne- og ungdomslitteratur. Minst 27 titler ble avvist. Disse omfatter i hvert fall ett skuespill, to tegneserier, en diktbok og sju bildebøker og 16 fortellinger.

 

Innkjøpsordningen

Innkjøpsordningen 2010

Foto: NBI

En forfatter som har skrevet en ny skjønnlitterær bok kan få denne oppmeldt til en av innkjøpsordningene, men bare én bok per ordning per år. Ved oppmelding får forfatteren avtale om høyere royalty enn for sine eventuelle andre bøker det året, uansett om boka blir kjøpt inn eller ei. Men intensjonen med ordningen er også å sikre at forlagene kan gi ut bøker uten å måtte skjele til salgbarhet, og at nye bøker blir tilgjengelige for flest mulig rundt om i hele landet.

De aller flest oppmeldingene kommer fra forlag som er medlem i enten Den norske Forleggerforening eller i Norsk forleggersamband. Innkjøpsordningene er automatisk for medlemsforlagene, og basert på tillit og etterprøvbarhet. Forlagene garanterer for solid kvalitet tilpasset de respektive sjangrene som er omfattet av ordningen, og Norsk kulturråd betaler, men etterprøver også – nettopp med hensyn til kvalitet og sjangertilpasning. Det er forlagene som sitter igjen med regningen for de bøkene som er blitt meldt opp, dersom de etter å ha blitt prøvet i etterhånd, likevel skulle ende opp med å bli avvist.

 

Forlagstilknytning versus statlig innkjøp

128 av de titlene som ble kjøpt inn i 2010 kommer fra forlag som er tilsluttet Den norske Forleggerforeningen. Bare 10 innkjøpte titler kommer fra ikke-organiserte forlag. Av de avviste jeg har oversikt over kommer 12 titler fra ikke-organiserte forlag, mens 15 kommer fra medlemsforlag.

 

Etterprøving per sjanger

I Norsk barnebokinstitutts bibliotekkatalog markeres det hvilken sjanger de ulike titlene hører hjemme i. Ved å sjekke hver enkelt tittel på Kulturrådets lister over innkjøpte, underkjente og avviste titler mot denne katalogen, samt ved å kontrollere hvordan Kulturrådet har merket de bøkene som er blitt innkjøpt eller avvist, er jeg kommet frem til følgende tall for de relevante bokkategoriene:

Prosa er den største bokkategorien som er blitt vurdert. Den inneholder alt fra illustrerte høytlesningsbøker og lettlestbøker, seriebøker og enkeltstående fortellinger, til ungdomsromaner. Vurderingsutvalget sa ja til 77 slike titler og underkjente 19. Tre av de underkjente ble ikke anket. Ankenemnda behandlet 16 prosatitler, kjøpte inn tre og avviste 13. Til sammen 80 prosatitler ble kjøpt inn, mens 16 ble avvist.

Bildebøker er den nest største gruppen i innkjøpsordningen for skjønnlitterær barne- og ungdomslitteratur. Vurderingsutvalget sa ja til 46 slike titler og underkjente sju. Fire av de underkjente ble ikke anket. Ankenemnda behandlet tre bildebøker og avviste dem alle. Til sammen 46 bildebøker ble kjøpt inn, mens sju ble avvist.

Dikt. Vurderingsutvalget vurderte fire lyrikksamlinger for barn og unge. De kjøpte inn tre og underkjente én. Den underkjente ble behandlet av ankenemnda, som også avviste den.

Skuespill blir behandlet av et eget utvalg som vurderer dramatikk for både barn og voksne. Til denne bokgruppen er det knyttet en særskilt ankenemnd. I 2010 ble tre skuespill for barn og unge vurdert, to ble innkjøpt, ett ble avvist etter behandling i vurderingsutvalget. Underkjenningen ble ikke anket.

Tegneserier blir vurdert av et eget utvalg som lager en prioritert liste til innkjøp. Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene avgjør hvor mange tegneserier for barn og unge som kan kjøpes inn. I 2010 var det meldt opp fem tegneserier, men bare plass til tre. To tegneserier ble ikke kjøpt inn. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Tilrettelagt litteratur. Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene har avgjort at tre bøker tilrettelagt for funksjonshemmede får plass på innkjøpsordningen for barn og unge i 2010.

Nyillustrerte klassikere. Vurderingsutvalget for bildebøker har kjøpt inn en nyillustrert sangbokklassiker.

Bøker som ikke kom ut. Av de 187 titlene som ble oppmeldt i 2010 er det 13 titler som aldri ble levert. Noen av disse kan ha blitt utsatt til neste år, andre blir slett ikke produsert, og atter andre kan ha blitt trukket fra ordningene før levering og før oppgjør fordi forlagene kan ha innsett at de ikke passer inn i noen av de sjangrene som innkjøpsordningene omfatter.

Andre. Seks titler har jeg ingen opplysninger om. Dette handler sannsynligvis om bøker som er blitt meldt opp som særtilfeller, men som i løpet av behandlingen er blitt avvist fordi de ikke hører hjemme i ordningen på grunn av sjanger, evt. at kvoten for særtilfeller er blitt brukt opp, eller at de er blitt flyttet til voksenordningene.

Fakta: Innkjøpsordningen

Barne- og ungdomslitteratur omfattes av to innkjøpsordninger, Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, og Innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge. På den siste ordningen kan det kjøpes inn 25 titler per år. På Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur kan det kjøpes inn et ubegrenset antall titler, så lenge sjanger og kvalitet er på plass. Intensjonen med ordningen er å sikre utgivelse, tilgang og forfatterinntekter, skriver Norsk kulturråd på sine nettsider.

Det første punktet, sikre utgivelse, sikter til at ordningen medfører et statlig innkjøp av 1000 eksemplarer av ny norsk skjønnlitteratur for voksne, og hele 1550 eksemplarer av ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge slik at forlagene skal kunne gi ut bøker som det «det elles ikkje hadde vore så lett å publisere med tanke på salet åleine.»

Det andre punktet, å sikre tilgang, sikter til at 1000 eksemplarer av hver innkjøpt bok fordeles på folkebibliotekene, mens de ekstra 550 eksemplarene som gjelder barne- og ungdomslitteratur sendes til skolebibliotek over hele landet. «Publikum kan slik gjere seg kjent med heile årgangar av samtidslitteraturen.»

Det tredje punktet, å sikre forfatterinntekter, handler om at Norsk kulturråd betaler en del av forfatternes royalty slik at forfatterinntektene blir høyere enn for bøker som er meldt opp til innkjøpsordningen enn for bøker som ikke er meldt på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta: Automatisk innkjøp

Innkjøpsordningen for ny norsk barne- og ungdomslitteratur er automatisk for bøker som er utgitt på forlag som er tilknyttet enten Den norske Forleggerforening eller Norsk Forleggersamband.

Det betyr at forlagene allerede ved kontraktsinngåelse med forfatteren må ta stilling til om boka skal meldes på til innkjøpsordningen eller ikke. Forfatteren får høyere royalty dersom boka kommer til å bli meldt opp. Når boka er ferdig produsert sender forlagene tre eksemplarer til vurderingsutvalget som Norsk kulturråd har opprettet for å vurdere kvaliteten og 1550 eksemplarer til den distributør som Norsk kulturråd benytter til å formidle bøkene videre til bibliotekene. Norsk kulturråd betaler forlagene en netto arkpris pr innkjøpt eksemplar, samt royaltymellomlegget.

Dersom Norsk kulturråd likevel skulle bestemme at boka ikke blir godkjent på innkjøpsordningen må forlagene betale tilbake hele kjøpesummen, samt 75 % av royaltyvedlegget, og selv stå for kostnadene med å hente bøkene tilbake fra bibliotekene.

Innkjøpsordningen er ikke automatisk for de forlag som ikke er tilknyttet en av de to nevnte forleggerorganisasjonene. Disse kan melde på opp til tre titler årlig, og betaler et vederlag på kroner 6000 kroner for å få vurdert hver tittel. Vederlaget refunderes dersom boka kjøpes inn.

De uorganiserte forlagene kan vente med å sende de 1550 eksemplarer til distributøren inntil de har fått beskjed om den endelige avgjørelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta: Vurderingsutvalg og Ankenemnd

Norsk kulturråd har, i samråd med avtalepartnerne, nedsatt et vurderingsutvalg på tre sakkyndige personer som vurderer alle de bøkene som blir meldt opp til innkjøpsordningen. Vurderingsutvalgets oppdrag er å vurdere hvorvidt hver enkelt oppmeldt tittel tilsvarer kravene til kvalitet og sjanger.

Dersom vurderingsutvalget sier ja til innkjøp, blir boka kjøpt inn. Dersom vurderingsutvalget sier nei, kan avgjørelsen ankes. Ankenemnden består av fem personer som er nedsatt av Norsk kulturråd. Deres mandat er å gi en ny vurdering av bokas kvalitet og sjanger. Dersom ankenemnda kommer til motsatt resultat av vurderingsutvalget blir boka kjøpt inn.

Når bøker som er utgitt på forlag som er tilknyttet enten Den norske Forleggerforening eller Norsk Forleggersamband blir underkjent av vurderingsutvalget, vil boka ankes automatisk. Forlaget skal kun sende inn fem nye eksemplarer til bruk for ankenemndens medlemmer.

Når bøker som er gitt ut av forlag som ikke er tilknyttet en av disse to organisasjonene blir underkjent av vurderingsutvalget, får forlaget anledning til å si ja eller nei til behandling i ankenemnda.

 

 

 

Relaterte innlegg