Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

har du behov for økt kompetanse om nyere barne- og ungdomslitteratur?

Nettstudier i samtidslitteratur for barn og unge

 • En helt nettbasert videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere.
 • Du lærer om nye tendenser og barnelitterære sjangre og medier, og får ny kunnskap fra formidlingsfeltet. Lær om alt fra tegneserier og spill til språklig mangfold og bærekraft i litteraturen.
 • Du får tett veiledning og dialogiske arbeidsformer, og studiet kan justeres etter dine behov for faglig fordypning.
 • Studiet kan, etter individuell avtale med den enkelte students skoleledelse, utgjøre 30 relevante studiepoeng for undervisning i norskfaget.
 • Videreutdanning på deltid over to semestre.
 • For formidlere av barne- og ungdomslitteratur, for eksempel i bibliotek og skole.
 • Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb.
 • Det tas opp inntil 30 studenter på bakgrunn av innsendt søknad.
 • Studiet gir rett til lån i Lånekassen.
 • Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 30 studiepoeng.
 • Studiet er et rent nettstudium med fleksible og varierte arbeidsformer.
 • Lær om de viktigste utviklingene og seneste tendensene innen et bredt mangfold av litteraturformer
 • Studiet har et gjennomgående formidlingsperspektiv.

Læringsmål for studiet

Etter endt studium skal studenten ha:

 • kunnskap om barne- og ungdomslitteratur etter år 2000, sentrale sjangre, verk og utviklingslinjer, estetikk og egenart
 • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens fortellertekniske virkemidler og multimodale ressurser
 • kunnskap om teorier om lesing og litteraturdidaktikk, og formidlingsteori og –metodikk
 • kunnskap om forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur
 • ferdigheter i å analysere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og medier, samt reflektere over kjennetegn og virkemidler ved å anvende ulike teoretiske perspektiver
 • ferdigheter i å tilegne seg ny kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, barne- og ungdomslitteraturforskning, barne- og ungdomslitteraturformidling, barn og unges lesing og medie-literacy
 • ferdigheter i å planlegge, drøfte og reflektere rundt et individuelt formidlingsopplegg knyttet enten til bibliotek, skole eller media.

Etter endt studium skal studenten:

 • kunne orientere seg selvstendig i barne- og ungdomslitteratur etter år 2000, i dens ulike sjangre og format
 • være orientert i, og i stand til kritisk å vurdere relevante teoretiske problemstillinger i forskningsfeltene barne- og ungdomslitteratur, formidling, litteraturdidaktikk, lesing og medie-literacy
 • kunne ta del i faglig begrunnede diskusjoner på et profesjonelt nivå

Opptak

Opptak av studenter for studieåret 2021-22 gjennomføres våren 2021.

Søknaden skal inneholde

 1. Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Beskriv din motivasjon for å søke og studiets relevans for din nåværende arbeidssituasjon

Studieplan

Eksamen

Eksamen består av et indidividuelt, skriftlig formidlingsprosjekt og tilhørende muntlig eksamen ved avslutningen av siste semester.

Eksamensreglementet finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Studiefinansiering

Semesteravgiften er for tiden på kr 8 000. Utdanningen er godkjent av NOKUT.

Studentene får 30 studiepoeng etter gjennomført studium, og kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning.

Stipendplasser

Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til tre studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

NOKUT-akkreditert studium

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no

Hvem underviser?

Våre undervisere har bred kunnskap på barne- og ungdomslitteraturfeltet. I tillegg henter vi inn faglige ressurspersoner til undervisningen fra fagmiljøer utenfor instituttet.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom instituttet og den enkelte student. Avtalen omtaler betaling av studieavgift, og hva som er hhv instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Kontaktinformasjon

Fagleder for utdanningen: Øystein Espe Bae
Studieleder: Ellen Aagaard

Samtidslitteratur for barn og unge

Studiepoeng:30
Undervisningsform:Nettbasert
Utdanningstype:Videreutdanning
Krav til oppmøte:Nei, helt nettbasert
Målgruppe:Litteraturformidlere (lærere, bibliotekarer m. fl.)
Opptakskrav:Individuell vurdering av søknad
Omfang:1 år (2 semester), deltid (50 %)
Meir informasjon:Studieplan (PDF)
Oppstart:August 2021
Neste søknadsfrist:Våren 2022
Studieavgift:kr 8 000 pr. semester (totalt 16 000 for to semester)

Spørsmål og svar

Studiet er et deltidsstudium som er fleksibelt utformet med sikte på å kunne tas ved siden av jobb som videreutdanning. Flesteparten av studentene på studiet er i full jobb samtidig som de studerer.

Emner kan ikke tas utenom fastlagt struktur, og eksaminering er avhengig av at begge emner er gjennomført.

Søknader kan sendes inn frem til og med datoen for søknadsfristen utelukkende via elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på våre nettsider.

Pensum er delvis tilgjengelig i digitalt kompendium. Noen utgifter til grunnbøker/fagbøker og annen pensumlitteratur må likevel påberegnes.

Eksamensformene varierer mellom muntlig og skriftlig. Til mot slutten av studieåret skal det leveres et avsluttende eksamensprosjekt i form av et individuelt formidlingsopplegg. Se studieplan for nærmere informasjon.

Studiet har halv studiebelastning sammenlignet med et fulltidsstudium.

Det tas opp inntil 30 studenter. Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med studieplass. Opptaket skjer basert på individuell vurdering av søknad.

Studiet er rettet mot formidlere, herunder spesielt lærere og bibliotekansatte, foruten andre som driver med formidling av nyere barne- og ungdomslitteratur og som ønsker fordypning og kompetansehevning.

Datamaskin med nettilgang og webkamera, foruten nettbrett eller tilsvarende smarttelefon med mulighet til å kjøre barnebok-apper, spill eller lignende programvare. Vi etterstreber at applikasjonene vi enhver tid har på pensum er tilgjengelig flere operativsystemer, men tar forbehold for at dette i noen få tilfeller ikke vil la seg gjøre.

Prisen for studiet finner du på denne siden.

Studiet varer i ett år, og er organisert i to emner fordelt på to semestre.

Studiet er akkreditert for å til sammen kunne gi 30 studiepoeng. Man vil ikke kunne få utskrevet 15 studiepoeng hvis man bare fullfører halve studiet.

Studiet er statlig godkjent som høyere utdanning, og som deltidsutdanning kan det kvalifisere til støtte fra lånekassen når andre vilkår er oppfylt. Se Lånekassens nettsider for flere detaljer.

Studiet skjer i sin helhet over nett, uten fysiske samlinger.

Vi oppfordrer til samhandling mellom studenter i læringsprosesser, både der studenter kjenner hverandre fra før, og gjennom nettbaserte diskusjoner. Hver deltager må likevel søke om opptak på individuelt grunnlag, og avsluttende vurderingssituasjoner (eksamen) er individuelle.

Opptakskravet er allmenn studiekompetanse. Opptak skjer etter individuell vurdering av søknad. Søknaden skal inneholde CV med informasjon og dokumentasjon om utdanning og arbeidserfaring, foruten et motivasjonsbrev, der søkeren beskriver hvordan studiet er faglig relevant og praktisk gjennomførbart sett i lys av ens nåværende arbeidssituasjon/studiesituasjon. Se studieplanen for ytterligere informasjon.

Studentblogg

Alle leser ”En Pingles dagbok”- eller hvordan oppdra en selvstendig leser?
Alle leser ”En Pingles dagbok”- eller hvordan oppdra en selvstendig leser?
Studentblogg: Er det egentlig mulig å oppdra en selvstendig leser når barns preferanser i stor grad dikteres av det sosialt ...
Ingrid Senje Rasmussen
Å klatre over veggen mellom bøkene og lesarane
Studentblogg: Det kan kjennast som å klatre opp ein glatt betongvegg å forsøke å tilråde dei bøkene som ikkje ligg ...
Vi må snakke om tegneseriene
Vi må snakke om tegneseriene
Tegneserien har bidratt til lange ventelister over hele landet, og har toppet norske bestselgerlister i flere år allerede. Siden den ...

Innlegg om nettundervisningen

Vil du undervise ved Norsk barnebokinstitutt?
Vil du undervise ved Norsk barnebokinstitutt?
Stilling ledig: Vi har et ledig vikariat fra 1. sep. 2018 til 31. des. 2019. Stillingen er knyttet til vårt nettstudium i ...
–Alt var ikkje betre før
–Alt var ikkje betre før
Fem tendenser i barne- og ungdomslitteraturen: Formidlingsrådgiver Øystein Espe Bae presenterer fem viktige aspekter ved samtidens barne- og ungdomslitteratur ...
Nye blikk på barnelitteraturen - les vår studentblogg!
Nye blikk på barnelitteraturen – les vår studentblogg!
Hvor mange gamle folk kjenner dagens barn? Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i ...