Hopp til innholdet

Utrop om bidrag til temanummer: Barn og unges tekstpraksiser på fritiden

English text below.

Barn og unges tekspraksiser på fritiden
Forskning på barn og unges deltakelse i ulike tekstkulturer skjer i dag primært i en skolekontekst. Forskning som tematiserer barn og unges tekstpraksiser i en fritidskontekst, kan bidra til å gi en mer nyansert forståelse av den komplekse aktiviteten det er å lese og skrive, og også gi innsikt i hva som motiverer barn og unge til å produsere tekster.

Dette temanummeret vil samle nye, empiriske studier om barn og unges tekster og tekstpraksiser på fritiden i et nordisk perspektiv. Vi ønsker bidrag som tematiserer hvordan barn og ungdom uttrykker seg i, og håndterer de tekstkulturene de lever i. Artiklene kan eksempelvis ta opp barn og unges egen tekstproduksjon (på papir eller skjerm), deltakelse på sosiale medier, bruk av ulike applikasjoner eller møte med litteratur, film/serier eller dataspill. Vi ønsker også bidrag som tematiserer vilkårene for barn og unges tekstpraksiser på fritiden. Dette kan eksempelvis være institusjonelle rammer eller muligheter og begrensninger som ligger i ulike skrive – og leseteknologier som barn og unge tar i bruk. Bidrag som diskuterer brobygging mellom den skrivingen og lesingen som foregår på fritiden, og den som foregår skolen, vil også være svært aktuelle.

Vi tror at et slikt spesialnummer kan bidra til å løfte fram barn og unges stemmer, og diskutere temaer og tekstpraksiser som er lite forsket på, men som er relevante for skriftsamfunnet generelt. Temanummeret vil kunne være aktuelt for forskere i de nordiske landene, lærerutdannere, lærerstudenter og lærere, samt ulike aktører som arbeider med å utvikle og produsere tekster for barn.

Tekstene skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk og følge retningslinjene for artikler til NJLR (se https://nordicliteracy.net/). Hver artikkel vil gjennomgå en blind fagfellevurdering av minst to fagfeller.

Viktige datoer:

Innsendelse av abstrakt (500-1000 ord) til gjesteredaktører: Maja and Gudrun
Frist: 1. september 2019
Tilbakemeling på abstrakt:  16. september 2019
Innsending av artikkel til  Nordic Journal of Literacy Research for blind fagfellevurdering: 1. desember 2019
Tilbakemelding fra fagfeller: 15. januar 2020
Innsendelse av revidert artikkel: 1. mars 2020
Innsendelse av siste versjon av artikkelen: 1. juli 2020
Artikkel til korrektur: august 2020
Publisering: september 2020

Abstrakter kan sendes inn til gjesteredaktører:

Maja Michelsen: maja.michelsen@hiof.no
eller
Gudrun Kløve Juuhl: juuhl@hivolda.no

Call for proposal: Children and young people’s text practices in their leisure time
Call for abstracts for special issue of Nordic Journal of Literacy Research

Topic: Children and young people’s text practices in their leisure time

Research on children and young people’s participation in various text cultures is today mainly related to a school context. Research on children and young people’s text practices out of school contexts, may provide a more nuanced understanding of the complexity of reading and writing, and give insights to children and young people’s motivations for creating texts.

This special issue will present new, empirical studies on children and young people’s texts and text practices in their leisure time from a Nordic perspective. We welcome contributions that discusses how children and young people express themselves and cope with the text cultures they are a part of. Contributions may for example address children and young people’s own text production (on paper and/or screen), their participation in social media, their use of various digital apps and programs, and their experiences with literature, films, series and computer games. We also welcome contributions that discuss conditions and terms for children and young people’s text practices in their leisure time. This may be institutional frames, or possibilities and constraints embedded in different writing- and reading technologies that young people use. Contributions that debate bridging the gap between writing and reading in and out of school, are also welcome.

We believe this special issue may contribute to highlight children and young people’s voices, and bring to light topics and text practices in a field of limited research, but a field that is relevant for our contemporary textual society. The special issue will be relevant for researchers in the Nordic countries, teacher educators, teachers and teacher students and other groups working with developing and producing texts for children and young people.

Submissions should be written in a Scandinavian language or English. Articles should follow the author guidelines of NJLR (see https://nordicliteracy.net/). Contributions will undergo a blind-review of at least two peer reviewers.

Important dates:
Submission of an abstract (500-1000 words) to guest editors: Maja and Gudrun
* Deadline: 1st of September 2019
Feedback on proposal: 16st of September 2019
Submission of article to Nordic Journal of Literacy Research for independent double blind review: 1st December 2019
Feedback from the review process: 15st of January 2020
Submit revised article: 1st of March
Submit final version 1.st of July
Proofs to authors: August 2020
Publication: September 2020

 

Abstracts can be sent to guest editors
Maja Michelsen: maja.michelsen@hiof.no
or
Gudrun Kløve Juuhl: juuhl@hivolda.no

Relaterte innlegg