Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

har du behov for økt kompetanse om nyere barne- og ungdomslitteratur?
Søknadsfrist: 10. mai, studiestart: 28. august

Vårt nettbaserte studium i samtidslitteratur for barn og unge starter opp igjen høsten 2020, med søknadsfrist denne våren.

 • En helt nettbasert videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere.
 • Du lærer om nye tendenser og barnelitterære sjangre og medier, og får ny kunnskap fra formidlingsfeltet. Lær om alt fra tegneserier og spill til språklig mangfold og bærekraft i litteraturen.
 • Du får tett veiledning og dialogiske arbeidsformer, og studiet kan justeres etter dine behov for faglig fordypning.
 • Studiet kan, etter individuell avtale med den enkelte students skoleledelse, utgjøre 30 relevante studiepoeng for undervisning i norskfaget.

Hør hva tidligere studenter mener

Se eksamensprosjekter fra våre studenter

 • Videreutdanning på deltid over to semestre.
 • For formidlere av med barne- og ungdomslitteratur, for eksempel i bibliotek og skole.
 • Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb.
 • Det tas opp inntil 30 studenter på bakgrunn av innsendt søknad.
 • Studiet gir rett til lån i Lånekassen.
 • Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 30 studiepoeng.
 • Studiet er et rent nettstudium med fleksible og varierte arbeidsformer.
 • Lær om barne- og ungdomslitteratur fra 2000-tallet.
 • Lær om billedbøker, prosa, sakprosa, tegneserier, apper, m.m.
 • Studiet har et gjennomgående formidlingsperspektiv.

Læringsmål for studiet

Etter endt studium skal studenten ha:

 • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens sentrale sjangre, verk og utviklingslinjer på 2000-tallet, dens estetikk og egenart
 • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens fortellertekniske virkemidler og multimodale ressurser
 • kunnskap om teorier om lesing og litteraturdidaktikk, og formidlingsteori og –metodikk
 • kunnskap om forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur
 • ferdigheter i å analysere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og medier, samt reflektere over kjennetegn og virkemidler ved å anvende ulike teoretiske perspektiver
 • ferdigheter i å tilegne seg ny kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, barne- og ungdomslitteraturforskning, barne- og ungdomslitteraturformidling, barn og unges lesing og medie-literacy
 • ferdigheter i å planlegge, drøfte og reflektere rundt et individuelt formidlingsopplegg knyttet enten til bibliotek, skole eller media.

Etter endt studium skal studenten:

 • kunne orientere seg selvstendig i samtidens barne- og ungdomslitteratur fra 2000-tallet, i dens ulike sjangre og format
 • være orientert i, og i stand til kritisk å vurdere relevante teoretiske problemstillinger i forskningsfeltene barne- og ungdomslitteratur, formidling, litteraturdidaktikk, lesing og medie-literacy
 • kunne ta del i faglig begrunnede diskusjoner på et profesjonelt nivå kunne planlegge og reflektere rundt formidlingsopplegg med bakgrunn i relevant fagstoff og teori

Opptak

Opptak av studenter for studieåret 2020-2021 gjennomføres våren 2020.

Søknaden skal inneholde

 1. Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Beskriv din motivasjon for å søke og studiets relevans for din nåværende arbeidssituasjon

Studieplan

Studieplanen er under revisjon, og vil foreligge i ny versjon våren 2020.

Eksamen

 • Ved avslutning av 2. semester avlegger studentene eksamen i Emne 2: Fordypning i multimodal litteratur

Eksamensreglementet finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Studiefinansiering

Semesteravgiften er for tiden på kr 8 000. Utdanningen er godkjent av NOKUT.

Studentene får 30 studiepoeng etter gjennomført studium, og kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning.

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no

Hvem underviser?

Foruten eget personale henter Norsk barnebokinstitutt inn gjestelærere fra sitt solide nettverk av forfattere, forleggere, litteraturformidlere, bibliotekarer og forskere.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom instituttet og den enkelte student. Avtalen omtaler betaling av studieavgift, og hva som er hhv instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Kontaktinformasjon

Fagleder for utdanningen: Øystein Espe Bae
Studieleder: Ellen Aagaard

Samtidslitteratur for barn og unge

Studiepoeng:30
Undervisningsform:Nettbasert
Utdanningstype:Videreutdanning
Krav til oppmøte:Nei, helt nettbasert
Målgruppe:Litteraturformidlere (lærere, bibliotekarer m. fl.)
Opptakskrav:Individuell vurdering av søknad
Omfang:1 år (2 semester), deltid (50 %)
Meir informasjon:Studieplan (PDF)
Oppstart:28. august 2020
Neste søknadsfrist:10. mai 2020
Semesteravgift:kr 8 000

Spørsmål og svar

Studiet er et deltidsstudium som er fleksibelt utformet med sikte på å kunne tas ved siden av jobb som videreutdanning. Flesteparten av studentene på studiet er normalt i full jobb samtidig som de studerer.

Det forutsettes i utdanningsavtalen som signeres at studieplassen gjelder studiet som helhet. Emner kan ikke tas utenom fastlagt struktur, og eksaminering på emne 2 er avhengig av at man har bestått eksamen på emne 1.

Søknader kan sendes inn frem til og med datoen for søknadsfristen utelukkende via elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på disse nettsidene. Skjemaet finner du her.

Pensum er delvis tilgjengelig i digitalt format og kompendium. Noen utgifter til eget innkjøp av pensumlitteratur må påberegnes.

I første semester er eksamen en blanding av mappeeksamen og nettbasert, muntlig eksamenshøring. Andre semester er eksamen en kombinasjon av semesteroppgave og nettbasert, muntlig eksamenshøring. Se ellers studieplan for mer detaljer beskrivelse.

Studiet har halv studiebelastning sammenlignet med et fulltidsstudium.

Det tas opp inntil 30 studenter. Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med studieplass.

Studiet er rettet mot formidlere, herunder spesielt biblioteksansatte, lærere og litteraturkritikere, men også andre som driver med formidling av nyere barne- og ungdomslitteratur og som ønsker fordypning og kompetansehevning.

Datamaskin med nettilgang og webkamera, foruten nettbrett eller tilsvarende med mulighet til å kjøre barnebok-apper og lignende programvare. Vi gjør oppmerksom på at flere av appene som brukes i undervisningen og som står på pensum dessverre ikke finnes tilgjengelig for alle operativsystem. NBI vil på forhånd opplyse om at vi som regel bruker ipad/Apple-iOS.  

Studiet varer i ett år, og er organisert i to emner fordelt på to semestre.

Studiet er akkreditert for å kunne gi 30 studiepoeng fra og med 2015.

Studiet er statlig godkjent som høyere utdanning fra 2015, og som deltidsutdanning med 15 studiepoeng per semester kan det kvalifisere til støtte fra lånekassen når andre vilkår er oppfylt. Se Lånekassens nettsider for flere detaljer.

Nei, men det kan bli aktuelt å invitere til en oppstartssamling.

Vi oppfordrer til samhandling mellom studenter i læringsprosesser, både der studenter kjenner hverandre fra før, og gjennom nettbaserte diskusjoner. Hver deltager må likevel søke om opptak på individuelt grunnlag, og vurderingssituasjoner (arbeidskrav, eksamen) er individuelle.

Opptak til nettstudiet er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter individuell vurdering av søknad. Søknaden skal inneholde CV med informasjon og dokumentasjon om utdanning og arbeidserfaring, foruten et motivasjonsbrev, der søkeren beskriver hvordan studiet er faglig relevant og praktisk gjennomførbart sett i lys av ens nåværende arbeidssituasjon/studiesituasjon.

Studiet er statlig godkjent som høyere utdanning fra 2015, og som deltidsutdanning med 15 studiepoeng per semester kan det kvalifisere til støtte fra lånekassen når andre vilkår er oppfylt. Se Lånekassens nettsider for flere detaljer.

Studentblogg

Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Den beste litteraturen har i seg evnen til å forandre måten vi forstår og betrakter virkeligheten vi er en del ...
Fantastisk samtidslitteratur
Fantastisk samtidslitteratur
Studentblogg: Fantasy og science fiction er vel også samtidslitteratur? Dette spør student Stine-Louise Jørgensen om i dette innlegget ...
En gavepakke for leseglede hos alle
En gavepakke for leseglede hos alle
Studentblogg: Hva er forskjellen på tradisjonell litteratur for barn og unge og dagens litteratur skrevet etter år 2000? Er det ...

Innlegg om nettundervisningen

Søk på nettstudiet i samtidslitteratur
Søk på nettstudiet i samtidslitteratur
9. oktober er siste frist for å søke plass på neste års nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge. Studiet går ...
Vil du undervise ved Norsk barnebokinstitutt?
Vil du undervise ved Norsk barnebokinstitutt?
Stilling ledig: Vi har et ledig vikariat fra 1. sep. 2018 til 31. des. 2019. Stillingen er knyttet til vårt nettstudium i ...
–Alt var ikkje betre før
–Alt var ikkje betre før
Fem tendenser i barne- og ungdomslitteraturen: Formidlingsrådgiver Øystein Espe Bae presenterer fem viktige aspekter ved samtidens barne- og ungdomslitteratur ...