Hopp til innholdet

Nettstudiet

i samtidslitteratur for barn og unge

Har du behov for auka kompetanse om nyare barne- og ungdomslitteratur?

Søknadsfrist: 15. april

Søk her

Vi tek opp nye studentar til Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge.

Om studiet

Samtidslitteratur for barn og unge er ei heilt nettbasert vidareutdanning for lærarar, bibliotekarar og andre litteraturformidlarar.

Dei fleste studentane kombinerer studiet med full jobb, og læringsformene er difor så fleksible og asynkrone som mogleg, for å gjere det mogleg for den einskilde student å tilpasse studiekvardagen. Berre unntaksvis i løpet av studieåret, slik som ved oppstartsmøte, veiledning og munnleg eksamen, vil det vere tidspunkt på dagtid som ein må sette av tid til. Arbeidsformene på studiet legg til rette for at studentane samarbeider gruppevis i videomøter, omtrent ein gong i månaden i snitt, men desse treffa er det gruppene sjølve som finn passande tidspunkt for, ofte på kveldstid når det måtte passe.

Studentane lærer om dei sentrale tendensane innan eit breitt mangfald av litteraturformer. Forvent å lære om alt frå nye teikneserieromanar til berekraftstematikk i litteraturen. Studentane får tett veiledning, dialogiske og fleksible arbeidsformer, og læringsgrupper kor studentane får utbytte av kompetansen til kvarandre. Studiet kan justerast etter den einskilde sine behov for fagleg fordjuping, og har eit gjennomgåande formidlingsperspektiv.

Studiet er leia av fagleiar Øystein Espe Bae. Både tilsette på instituttet og eksterne førelesarar underviser på studiet. Undervisarane har brei kunnskap på barne- og ungdomslitteraturfeltet og innan formidling.

Opptak og opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du ha utdanning som er relevant for arbeid med barne- og ungdomslitteratur eller formidling av slik litteratur. Det kan for eksempel vere bibliotekar-, litteratur-, lærar- eller andre relevante studium.

Søknaden skal innehalde

  • CV med informasjon om utdanning og yrke, samt namn, adresse, telefon og e-postadresse
  • Motivasjonsbrev: Skriv om motivasjonen for å søke og studiet sin relevans for din noverande arbeidssituasjon
  • Relevante attestar og vitnemål
Fagleiar for studiet

Øystein Espe Bae

Foto: Niklas R. Lello

Lærar og kursutviklar

Liv Marit Weberg

Foto: Niklas R. Lello

Stipendplassar

Det er sett av stipend som dekker studieavgifta til tre studieplassar, tiltenkt søkarar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika eller samisk/kvensk .

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er ein avtale mellom instituttet og kvar student. Avtalen omtalar betaling av studieavgift, og kva som er høvesvis instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Meir informasjon

Du kan kontakta fagleiar Øystein Espe Bae, eller administrasjonsleiar Ellen Aagaard for meir informasjon

Studentblogg

Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Den beste litteraturen har i seg evnen til å forandre måten vi forstår og betrakter virkeligheten vi er en del ...
Fantastisk samtidslitteratur
Fantastisk samtidslitteratur
Studentblogg: Fantasy og science fiction er vel også samtidslitteratur? Dette spør student Stine-Louise Jørgensen om i dette innlegget ...
En gavepakke for leseglede hos alle
En gavepakke for leseglede hos alle
Studentblogg: Hva er forskjellen på tradisjonell litteratur for barn og unge og dagens litteratur skrevet etter år 2000? Er det ...

Innlegg om studiet

Økt kompetanse og faglig trygghet gjennom videreutdanning ved instituttet
Økt kompetanse og faglig trygghet gjennom videreutdanning ved instituttet
Farkhanda Amir har jobbet på bibliotek i 20 år og stortrives i jobben. Nå er hun student på vårt nettstudium ...
Steffen Sørum - forfatterutdanningen
Nye studieopptak våren 2021
Denne våren kan du søke plass på to av våre populære studier. Både forfatter­utdanningen på bachelornivå og nettstudiet i samtidslitteratur ...
Har du spørsmål om nettstudiet i samtidslitteratur?
Har du spørsmål om nettstudiet i samtidslitteratur?
Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge har søknadsfrist 10. mai. Fredag 8. mai kan du få svar på dine ...

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no