Hopp til innholdet

Om Norsk barnebokinstitutt

Hvem er vi?

Norsk barnebokinstitutt er et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur i Norge. Vårt mandat baserer seg på utdanning av barne- og ungdomsbokforfattere og formidlere, forskning og viktigst av alt – kunnskapsformidling både ut mot lesefeltet og samfunnet generelt.

De viktigste målgruppene våre er bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, forfattere og illustratører og andre formidlere. Vi tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

Instituttet ble stiftet i 1979 og utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om litteratur for barn og unge, tilbyr utdanninger og kurs i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Vi holder sentralt til på Solli plass i Oslo, i 4. etasje i tilbygget til Nasjonalbiblioteket i Observatoriegata 1B.


Hva er våre kjerneoppgaver?

Utdanninger og kurs

Gjennom våre 3 NOKUT-akkrediterte utdanninger bidrar vi å skape og videreutvikle nye stemmer innen barne- og ungdomslitteraturen. Her kan du lese mer om våre utdanninger på master- og bachelornivå:

Masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling
Det akkrediterte masterstudiet har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge. Inntil 12 studenter tas opp etter opptaksprøve. Studiet gir 120 studiepoeng.

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling på bachelornivå
Dette er et deltidsstudium rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter etter opptaksprøve. Studiet gir 60 studiepoeng.

Nettstudier i samtidslitteratur for barn og unge
En helt nettbasert videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere. Det tas opp inntil 30 studenter. Studiet går over to semestre og gir 30 studiepoeng.

Kurs og studiebesøk
Norsk barnebokinstitutt har også lang erfaring med litteraturformidling og kursvirksomhet overfor lærere, førskolelærere, studenter, bibliotekarer, illustratører og andre på fagfeltet. Instituttet tilbyr jevnlig ulike kurs i tillegg til gruppebesøk/studiebesøk.

Samfunn og formidling

Består av instituttets utadrettede formidlingsvirksomhet og formidlingsprosjekter. Målet er å knytte ny kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og formidlingen av denne sammen med det som rører seg i samtiden, gjennom åpne arrangementer, seminarer, undervisning, podkast og artikler.

Formidlingslaboratoriet
Formidlingslaboratoriet er et nasjonalt prosjekt der vi utvikler og tester formidlingsmetoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge:
Litteraturformidling til barn og unge
Deltakende litteraturformidlingspraksis
Litteraturformidling til nyankomne

Bærekraftsbiblioteket
Bærekraftsbiblioteket er et litteraturformidlingsopplegg, som er ment å gi barn og unge i alderen 6-15 år gode og varierte leseopplevelser og en konstruktiv forståelse av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsbiblioteket er inspirert av FNs egen SDG Book Club, og består av boklister, aktivitets-materiale og videopresentasjoner.

Seminarer og arrangementer
Vi tilbyr mellom 8 og 10 arrangementer for publikum hvert år. Disse varierer mellom åpne fagdager med ulike temaer, forskningsseminarer, og seminarer rettet mot spesifikke grupper. Følg med på våre plattformer for informasjon og påmelding. Kulturdepartementets priser er Norges største barnelitterære priser. Siden 2003 har Norsk barnebokinstitutt administrert jury og den årlige prisutdelingen på vegne av departementet.

Podkasten «Barnebokprat»
Vi har en egen podkast hvor vi knytter kunnskap om barnelitteratur opp mot aktuelle tendenser i samtiden. Vi har med oss fagfolk fra instituttet og gjester fra det barnelitterære feltet, og folk fra andre kunst- og kulturfelt. 

Artikler og intervjuer
Kunnskap formidles også gjennom fagartikler, intervjuer, nyhetsbrev og sosiale medier. Artikkelsamlingene våre tar bl.a for seg kunstnerisk utviklingsarbeid, litteraturformidling og barnets stemme i litteraturen. Instituttet har siden 2009 også løftet fram illustratører på feltet i serien Månedens illustratør.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet og bygge opp kunstnerisk utviklingsarbeid og har derfor ansatte med både kunstnerisk og vitenskapelig kompetanse.

Av de med kunstnerisk kompetanse er 1 høyskolelektor, 2 førsteamanuensis i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og 1 førsteamanuensis i visuell og digital litteratur.

Av de med vitenskapelig kompetanse er 2 høyskolelektorer, 1 stipendiat og 1 professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Instituttets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid foregår både som individuelle prosjekter og som samarbeid i større fellesprosjekter:

Formidlingslaboratoriet
Forsker på ulike litteraturformidlingsmetoder til ulike grupperinger av barn og unge og formidler metodene videre til våre studenter og til eksterne aktører. (se over)

Forskning knyttet til 3-årige akademiske prosjekter initiert av instituttet
I 2023 forbereder vi et nytt forskningsprosjekt om forholdet mellom barne- og ungdomslitteratur og kulturpolitikk.
Du kan lese mer om våre tidligere forskningsprosjekter her.

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Kunstnerisk utviklingsarbeid handler om å forske, ikke på kunst, som forskerne gjør, men gjennom egne kunstneriske prosesser. Det innebærer at kunstproduksjonen også skal resultere i et eget refleksjonsarbeid. Begge deler skal være offentlig tilgjengelig. Se for eksempel artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid.

Barnelitterært forskningstidsskrift
Ny forskning publiseres i det fagfellerefererte open access-tidsskriftet Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT). Norsk barnebokinstitutt og Høgskulen på Vestlandet er ansvarlige utgivere. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget og er en del av porteføljen under Idunn.

Andre satsningsområder/arbeidsområder

Leselyst
Norsk barnebokinstitutt jobber aktivt med leselyst på en rekke områder, og har også gitt innspill til regjeringens leselyststrategi, som kommer i 2024. Her kan du lese om våre innspill og prosjekter.

Kulturdepartementets priser
Instituttet administrerer Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur på vegne av departementet. Dette er Norges største barnelitterære priser.

Boksamling
Norsk barnebokinstitutt eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Forskningslitteraturen og de 3 siste års fag- og skjønnlitterære utgivelser for barn og unge befinner seg på instituttets lesesal. Tidligere utgivelser er tilgjengelige fra Nasjonalbibliotekets magasin. Utlån av materiale skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Kari Skjønsbergs fond  
Stiftelsens formål er å stimulere til kunstnerisk og akademisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Kari Skjønsbergs Fond forvaltes av Norsk barnebokinstitutt.

Annethvert år deles NBI-stipendet  på 100 000 kroner ut fra fondet til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, enten på barne- og ungdomslitteratur eller gjennom kunstnerisk arbeid.

Annethvert år deles også Kari Skjønsberg-prisen ut fra fondet. Prisen deles ut av en fagjury og tildeles i form av et reisestipend til en forsker eller forskningsformidler som har utmerket seg på fagfeltet.

Publikasjoner

BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift (Nordic Journal of Childlit Aestethics), et nordisk fagfellereferert elektronisk forskningstidsskrift

Andre viktige utgivelser NBI har medvirket til er:

Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, og drøfter hvordan litteratur for barn og unge formidles på ulike fysiske arenaer og gjennom ulike medier. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. I tillegg bidrar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Hanne Kiil, Dag Larsen, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen.

Monografien Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken  er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse og rapporterer fra kunstneriske utviklingsarbeid, en empirisk studie og teoretisk drøfting av litteratur og formidling som presenteres gjennom Den kulturelle skolesekken. Monografien er skrevet av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret i fellesskap. I tillegg bidrar Hilde Hagerup med et kapittel om det kunstneriske utviklingsarbeidet som hun, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske har gjennomført underveis.

Jakten på fortellinger – Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (Universitetsforlaget 2014), redigert av Elise Seip Tønnessen, er basert på resultatene fra NBIs forskningsprosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014). Prosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.

Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold, Samlaget 1997/2005/2018.