Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979. Instituttet utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. Vi tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

Instituttet administrerer Kulturdepartementets litteraturpriser og sørger for årlige utdelinger av litteraturprisen, bildebokprisen, tegneserieprisen, fagbokprisen, oversetterprisen, illustrasjonsprisen og debutantprisen.

Norsk barnebokinstitutt eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Forskningslitteraturen og de 3 siste års fag- og skjønnlitterære utgivelser for barn og unge befinner seg på instituttets lesesal. Tidligere utgivelser er tilgjengelige fra Nasjonalbibliotekets magasin. Utlån av materiale skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Vi holder til i 4. etasje i tilbygget til Nasjonalbiblioteket i Observatoriegata 1B i Oslo.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet og bygge opp kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Instituttet har, i tillegg til 1 stipendiat og 2 universitetslektorer, 2 professorer og 1 førsteamanuensis i barnelitterær skrivekunst, 1 professor i kreativ skriving, 2 professorer i barnelitteratur, og 1 førsteamanuensis i visuell og digital barnelitteratur. Instituttets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid foregår både som individuelle prosjekter og som samarbeid i større fellesprosjekter.

Instituttets forskning

I 2011 – 2014 studerte vi hvordan barne- og ungdomslitteratur forflyttet seg mellom ulike plattformer. I 2016 – 2018 arbeidet vi med kartlegging av litteraturformidling og kunstopplevelse. I 2020 – 2022 arbeider vi med å undersøke forestillingene om hva barnelitteratur er og skal gjøre.

Du kan lese mer om våre forskningsprosjekter her.

Barnelitterært forskningstidskrift

Ny forskning publiseres i det fagfellerefererte open access-tidsskriftet Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT).

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid handler om å forske, ikke på kunst, som forskerne gjør, men gjennom egne kunstneriske prosesser. Det innebærer at kunstproduksjonen ledsages av et refleksjonsarbeid. Begge deler skal være offentlig tilgjengelig. Se for eksempel artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid.

Kari Skjønsbergs fond  

Annethvert år deles Kari Skjønsbergprisen ut til en velfortjent forsker mens NBI-stipendet deles ut til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, begge deler med midler fra stiftelsen Kari Skjønsbergs fond.

Forskerplass i instituttets lesesal

Utdanning og kurs

Masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Det akkrediterte masterstudiet har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge. Inntil 12 studenter tas opp etter opptaksprøve. Studiet gir 120 studiepoeng.

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling på bachelornivå

Dette er et deltidsstudium rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter etter opptaksprøve. Studiet gir 60 studiepoeng.

Nettstudier i samtidslitteratur for barn og unge

En helt nettbasert videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere. Det tas opp inntil 30 studenter. Studiet går over to semestre og gir 30 studiepoeng.

Kurs og studiebesøk

Norsk barnebokinstitutt har lang erfaring med litteraturformidling og kursvirksomhet overfor lærere, førskolelærere, studenter, bibliotekarer, illustratører og andre på fagfeltet. Instituttet tilbyr ulike kurs i tillegg til gruppebesøk/studiebesøk.

Formidling

Norsk barnebokinstitutt utvikler kunnskap om ulike temaer i barne- og ungdomslitteraturen. Dette brukes blant annet inn i åpne arrangementer, seminarer, undervisning, podkast og artikler.

Podkast

Vi har en egen podkast, Barnebokprat, der vi knytter kunnskap om barnelitteratur opp mot aktuelle tendenser i samtiden.

Arrangementer

Norsk barnebokinstitutt tilbyr mellom 8 og 10 arrangementer for publikum hvert år. Arrangementene varierer fra forskningsseminarer, fagdager med ulike temaer, prisutdelinger og seminarer rettet mot spesifikke grupper. Følg med på våre plattformer for informasjon og påmelding.

Artikler

Kunnskap formidles også gjennom fagartikler, nyhetsbrev og sosiale medier. Artikkelsamlingene våre tar bl.a for seg kunstnerisk utviklingsarbeid, litteraturformidling og barnets stemme i litteraturen. Instituttet har siden 2009 også løftet fram illustratører på feltet i serien Månedens illustratør.

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Kulturdepartementets priser er Norges største barnelitterære priser. Siden 2003 har Norsk barnebokinstitutt administrert jury og prisutdeling på vegne av departementet.

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til FNs bærekraftsmål, og er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. Norsk barnebokinstitutt er sekretariat for prosjektet. 

Publikasjoner

Andre viktige utgivelser NBI har medvirket til er:

  • Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, og drøfter hvordan litteratur for barn og unge formidles på ulike fysiske arenaer og gjennom ulike medier. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. I tillegg bidrar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Hanne Kiil, Dag Larsen, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen.
  • Monografien Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken  er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse og rapporterer fra kunstneriske utviklingsarbeid, en empirisk studie og teoretisk drøfting av litteratur og formidling som presenteres gjennom Den kulturelle skolesekken. Monografien er skrevet av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret i fellesskap. I tillegg bidrar Hilde Hagerup med et kapittel om det kunstneriske utviklingsarbeidet som hun, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske har gjennomført underveis.
  • Jakten på fortellinger – Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (Universitetsforlaget 2014), redigert av Elise Seip Tønnessen, er basert på resultatene fra NBIs forskningsprosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014). Prosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.
  • Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Oslo 2012, og Aktuell nordisk barnebokforskning, artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Stockholm 2010, begge publisert i Open Acces-format i BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift.
  • Årboka Litteratur for barn og unge som ble gitt ut fra 1998 til og med 2010, og ble redigert og utviklet av NBI med Det Norske Samlaget som forlegger. Årboka inneholder foruten artikler om forskning og kritikk, intervju med forfattere og forfatteressays, samt statistikk, bibliografier og oversikt over litterære priser.
  • Norsk barnebokinstitutt. Bidrag til barnelitterær faghistorie av Karin Beate Vold, Skrifter nr. 7 2011, NBIs skriftserie.
  • Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold, Samlaget 1997/2005/2018.
  • Inn i teksten, ut i livet av Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Fagbokforlaget 2007.
  • Drivkrafta bak teksten, bidrag til ein norsk barnebokpoetikk ved Årbokas redaktører Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad, Samlaget 2008.