Hopp til innholdet

Masterstudiet

i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Som masterstudent ved Norsk barnebokinstitutt får du spisskompetanse i å skrive for barn og unge, og i å formidle litterære uttrykk til målgruppene

2-årig master på heltid

120 studiepoeng

Opptak våren 2024

Semesteravgift kr. 20 000

Lån i Lånekassen

Det NOKUT-akkrediterte Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt. Studentene får fordype seg i egne prosjekter samtidig som de eksperimenterer med både sjanger og plattform. De leser og drøfter hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, de utforsker ulike og nye måter å formidle litteratur på til barn og unge, og de reflekterer rundt og dokumenterer arbeidet. Studentene får tett oppfølging og veiledning fra våre undervisere.

Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og vi ønsker at kandidatene bidrar til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer.  Vi ønsker oss søkere med mange ulike erfaringer.

Studieplan for masterstudiet

Opptakskrav

Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde (for eksempel skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling, skuespillerfag). Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være erfaring med barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling til barn og unge.

Endre Lund Eriksen

Endre Lund Eriksen

Fagleder for masterstudiet i skrivekunst og formidling

Foto: Martin Eilertsen

Alice Lima de Faria

Førsteamanuensis i visuell og digital litteratur

Foto: Billybonkers

Stipendplasser

Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til to studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Søknadsprosess

Opptak skjer etter skriftlig søknad og opptaksprøve. Den skriftlige søknaden skal inneholde:

  • CV med informasjon om tidligere utdanning, skriveerfaring og formidlingserfaring.
  • Søknadsbrev: skal opplyse om motivasjon for egen skriving og formidling.

Opptaksprøven er to-delt. Første del sendes inn sammen med søknaden og består av egen kunstnerisk tekst som skal være på cirka 15 sider og ikke tidligere er utgitt samt en beskrivelse av et formidlingsopplegg for barn eller ungdom på cirka 5 sider. Formidlingsopplegget kan være avholdt, men det er ikke et krav.

Tekstene skal leveres i A4-format, 12 punkt skrift. Kvalifiserte søkere rangeres første gang på bakgrunn av innsendt materiale. De høyest rangerte innkalles til opptaksprøvens andre del, som er samtale med opptakskomiteen. Her fokuseres det på søkernes evne til kunstnerisk refleksjon og refleksjon over målgrupperelaterte formidlingsmetoder. Samtalen avgjør hvem som blir tilbudt studieplass.

De som underviser på studiet er forfattere, illustratører og litteraturvitere, både ansatte ved instituttet og eksterne forelesere.

Mer informasjon

Du kan også kontakte administrasjonsrådgiver Hanna Aanerud for mer informasjon.