Hopp til innholdet

Forfatterutdanningen

Forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling, deltidsstudium på bachelornivå.

Vi tar opp nye studenter til Forfatterutdanningen på bachelornivå våren 2023

Om studiet

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium på bachelornivå. Det er rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng. Studiet har en arbeidsmengde tilsvarende halvparten av et fulltidsstudium.

Utdanningen legger til rette for at studentene kan være i arbeid eller studere ved siden av.

Utdanningen har en samling hver måned, som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Studentene arbeider med oppgaver mellom samlingene. Samlingene finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Studiet ledes av fagleder Steffen Sørum. Både ansatte på instituttet og eksterne forelesere, formidlere og forfattere underviser på studiet.

Opptak og opptakskrav

Det er opptak til studiet annethvert år.

For å kvalifisere til opptak må du dokumentere generell studiekompetanse, evt legge ved dokumentasjon som grunnlag for vurdering av realkompetanse.

Studentene tas så opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst. Opptak foretas av en komité på tre personer som vurderer søkernes innsendte tekster.

Søknaden skal ha inneholde

 1. CV med informasjon om utdanning og yrke, samt navn, adresse, telefon og e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Dine målsettinger for utdanningen og motivasjon for å søke
 3. Relevante attester og vitnemål
  • Egenskrevne tekster:Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst én, maks tre tekster, til sammen cirka 15 sider
  • Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 sider
  • Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: to prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen cirka 15 sider

Tekstene kan ikke tidligere være utgitt.

Vi ber om at søknadstekstene settes med Times New Roman 12 pkt, 1,5 cm marg og halvannen linjeavstand. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.

Stipendplasser

Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til to studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Utdanningens oppbygging

Studiet har tre komponenter:

1. Skrivekunst

Skrivearbeidet foregår

 • Første og andre år i form av skriveverksted på samlingene
 • Første år mellom samlingene, med 8 obligatoriske oppgaver i tillegg til skriving etter eget ønske
 • Andre år med selvvalgt hovedprosjekt som blir veiledet i grupper med egen veileder

2. Tekst- og teoristudier

Det undervises i barnelitteraturens historie og egenart, litteraturteori, og estetikk. Tekst og teoristudier er tett knyttet til Skrivekunst.

3. Litteraturformidling

Studentene øves i praktisk litteraturformidling. Det legges vekt på studentenes eget arbeid med ungdom i skrivekurs, verkstedpresentasjon av egne tekster, presentasjon og drøfting av verker i primær- og sekundærlitteratur, samt trening i opplesning og framføring av tekst. I løpet av studiet skal studentene presentere egne arbeider for publikum og for skoleklasser.

«Forfatter­utdanningene ved Norsk barnebok­institutt har gjort at flere nye og ulike stem­mer har blitt publisert raskere. Det er av stor samfunns­messig verdi.»

Kristin Jobraaten
tidligere forlagssjef i Ena forlag

«Vi har gitt ut bøker fra flere tidligere Norsk barnebokinstitutt-studenter hos oss. Det har blitt flotte bøker som har mottatt en rekke priser, og etter hvert har det blitt flere godt etablerte forfatterskap som fortsetter å vokse. Studentenes erfaring fra å jobbe med tilbakemeldinger, teste nye ting og være åpne for hvilken retning prosjektene kan ta, gjør at de er spennende og givende å jobbe med.»

Kaisa Hoel
redaktør i Gyldendal barn og ungdom

Visste du at

 • 68 prosent av studentene har utgitt én eller flere titler?
 • 52 prosent har utgitt to eller flere titler?
 • Bøkene er oversatt til 25 språk?
 • De fleste av studentene som har publisert har frilansoppdrag som formidlere i skole og bibliotek?
 • 20 prosent arbeider på hel- eller deltid som litteraturformidlere i skole, bibliotek, bokbransje eller media?

(gjelder årene 2006–2017)

Lokaler og litteratur

Norsk barnebokinstitutt har landets mest omfattende boksamling med barne- og ungdomslitteratur. Studentene har tilgang til lesesalsplasser i instituttets lokaler.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom instituttet og den enkelte student. Avtalen omtaler betaling av studieavgift, og hva som er hhv instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Mer informasjon

Du kan kontakte fagleder Steffen Sørum eller administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard for mer informasjon.

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på nokut.no.

Tekster fra studentene

Fra Gå langt for å se, en antologi fra studentene ved forfatterutdanningen 2019–2021

Heidi Marie Vestrheim

About A Boy / I Am Not A Pretty Girl

Romanutdrag av Heidi Marie Vestrheim, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021
Julie Valsø

Vilmer blir en viter

Et romanutdrag av Julie Hjortland Valsø, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021
Trine Mangersnes

Gullet

Romanutdrag av Trine Mangersnes, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021
De kvoteløse

De kvoteløse

En dystopi av Silje Regine Bråthen, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021
Camilla Sørbye

Noe som ligner en plan

Romanutdrag av Camilla Sørbye, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021
Andrea Rudland Haave

Sytten

Et romanutdrag av Andrea Rudland Haave, student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå 2019–2021