Hopp til innholdet

Barne- og ungdomsbøker utgitt i 2021 i et femårs-perspektiv

I 2021 ble det utgitt 1027 papirbøker for barn og unge på norsk. Det er flere enn i 2020. I et femårs-perspektiv er det likevel en klar nedgang i utgivelsene da det oversettes mindre. Denne utviklingen har både styrket norskandelen av utgivelsene og konsolidert engelskdominansen.

Nynorsk-andelen er sunket. Med kun 52 utgivelser utgjør nynorsk kun 5 % av utgivelsene, som er den laveste andelen i femårs-perioden 2017 – 2021. De fleste nynorskbøkene er norskskrevne. I 2021 er det kun 14 oversettelser til nynorsk, hvorav 12 fra engelsk. I femårs-perspektivet er det svensk som dominerer nynorskoversettelsene. 2021 er det eneste året med engelskdominans.

I 2021 ble det utgitt 48 énspråklige samiske barne- og ungdomsbøker i tillegg til 9 tospråklige og 1 trespråklig. Især andelen énspråklige samiske barnebøker har økt markant i løpet av femårs-perioden 2017 – 2021.

Kvensk barne- og ungdomslitteratur har ytterst få utgivelser. De siste års satsning er likevel verdt å notere. Én- og tospråklige utgivelser utgjør samlet 4 titler i 2021 mot 1 i 2020 og 2 i 2019 og 2018.

Denne omtalen er utarbeidet av Norsk barnebokinstitutt på grunnlag av statistikk levert fra Nasjonalbiblioteket, som hvert år benytter det pliktavleverte materialet til å utarbeide en nasjonalbibliografi. Utgivelsestallene omtalt her omfatter både nye og tidligere utgitte barne- og ungdomsbøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

1. Barne- og ungdomsbøker på norsk

Totalt antall utgivelser

Det ble i 2021 utgitt 1027 papirbøker for barn og unge på norsk. Av disse er 868 nye titler, mens 159 er gjenutgivelser. Dette er en oppgang fra året før. Tallene for 2021 ligner på dem fra 2019. Likevel er det en klar nedgang fra 2017. Trenden er at barnebokutgivelsene ikke er fullt så mange som for 5 år siden.

Tabell 1 Totalt antall papirbøker for barn og unge, utgitt 2017 – 2021

20212020201920182017
Total antall papirbøker for barn og unge1027900104811931348
Nye titler8687648569751084
Gjenutgivelser159136192218264

Forholdet mellom norske og oversatte bøker

I 2021 viser statistikken at av de 1027 utgitte papirbøkene er 518 bøker skrevet på norsk, mens 509 er oversatt.

I mange år var om lag 60 % av utgivelsene oversettelser. Denne trenden vendte i løpet av siste fem års-periode. Fra 2019 er det blitt utgitt flere norskskrevne enn oversatte barne- og ungdomsbøker. I 2021 er bare nesten 50 % av utgivelsene oversettelsene.

Tabell 2 Forholdet mellom norske og oversatte papirbøker for barn og unge

2021% vis2020% vis2019% vis2018% vis2017% vis
Totalt antall1027     900 1048 1193 1348 
Skrevet på norsk51850 %48153 %52850 %49341 %53840 %
Oversatte bøker50950 %41947 %52050 %70059 %81060 %

Forholdet mellom nye og gjenutgitte, norske og oversatte bøker

I 2021 ble det gitt ut 474 nye norskskrevne barnebøker og 394 nye oversettelser. Som så ofte før er det flere gjenutgivelser av oversettelser (115) enn av norske bøker (44).

Antallet nye, norskskrevne bøker har holdt seg noenlunde stabilt gjennom perioden 2017 – 2021, mens nye oversettelser har avtatt markant. Forholdstallet mellom nye titler og gjenutgivelser er motsatt: Gjenutgivelser av norskskrevne bøker er halvert, mens gjenutgivelser av oversettelser prosentvis er på et litt høyere nivå enn i 2017.

De norske bøkene er altså hovedsakelig nye mens oversettelsene er både gamle og nye.

Tabell 3 Forholdet mellom nye og gjenutgitte, norske og oversatte bøker

20212020201920182017
Totalt1027900104811931348
Norske nye474442444417447
Norske gjenutgivelser4439847691
Oversatte nye394322412558637
Oversatte gjenutgivelser11597108142173

Fordeling mellom bokmål og nynorsk

Av de 1027 barne- og ungdomsbøkene utgitt i 2021 er  975, eller 95 % er på bokmål og 52, eller 5 % på nynorsk.

Dette er omtrent den samme prosentfordelingen som i 2017, en nedgang for nynorsken etter tre ‘gode år’ i 2018 – 2020.

Tabell 4 Fordeling mellom bokmål og nynorsk

 2021% vis2020% vis2019% vis2018% vis2017% vis
Totalt1027     900 1048 1193 1348 
Bokmål97595 %83192 %98294 %110893 %127995 %
Nynorsk 525 %698 %666 %857 %695 %

Profilen på bokmålsbøkene

De 975 barne- og ungdomsbøkene som ble utgitt på bokmål i 2021 består av 480 norske (fordelt på 437 nye og 43 gjenutgivelser) mot 495 oversatte (380 nye og 115 gjenutgivelser).

Antallet nye norske titler har holdt seg stabilt gjennom hele fem års-perioden, mens oversettelsene har avtatt kraftig. Dette har ført til en endring av forholdet mellom oversatte og norske titler.  I 2017 var bokmålsbøkene i langt større grad oversatt enn norskskrevet. I 2020 og 2021 er forholdet om lag 50:50.

Tabell 5 Bokmålsbøkene fordelt på nye og gjenutgitte, norske og oversatte

 20212020201920182017
Totalt bokmål97583198211081279
Norske nye437379401362402
Norske gjenutgivelser4338776587
Oversatte nye380318402549621
Oversatte gjenutgivelser11596102132169

Nynorskbøkene fordelt på nye og gjenutgitte, norske og oversatte

Av de 52 nynorskbøkene for barn og unge som ble utgitt i 2021 er 37 nye norske, 1, norsk gjenutgivelse, og 14 nye oversettelser. Altså er 73 % av utgivelsene norskskrevne.

Profilen på de barne- og ungdomsbøkene som utgis på nynorsk har alltid vært norsk fremfor oversatt. I hele fem års-perioden 2017 – 2021 utgjør de samlede oversettelsene kun 22%.

Tabell 6 Nynorskbøkene fordelt på nye og gjenutgitte norske og oversatte

 20212020201920182017
Totalt nynorsk5269668569
Norske nye3763435545
Norske gjenutgivelser1114
Oversatte nye14410916
Oversatte gjenutgivelser01104

Antall språk som oversettes

I 2021 ble det oversatt fra 14 språk.

I mange år ble det oversatt fra 16 språk. 2019 var et unntak med 17 språk representert. Mens antallet for 2021 befester nedgangen i antall språk fra 2020.

Ettersom det i Norge snakkes flere samiske språk i tillegg til kvensk, romanes og romani, samt ytterligere om lag 150 forskjellige minoritetsspråk, er antallet språk det oversettes barne- og ungdomslitteratur fra ikke spesielt imponerende. 

Tabell 7 Antall språk det oversettes fra

20212020201920182017
Ant språk1414171616

Hvilken del av verden blir det oversatt barne- og ungdomslitteratur fra?

Som vanlig er det i 2021 langt flest oversettelser fra engelsk. Av de 509 oversettelsene er 365 fra engelsk, 82 fra språk som tales i Norden, og 57 fra andre europeiske språk. Kun fem bøker er oversatt fra asiatiske, ingen fra afrikanske språk.

Den største gruppen av oversettelser er fra engelsk. I siste femårs-periode har i snitt 69,3 % av oversettelsene vært fra engelsk. I 2021 er oversettelsene fra engelsk økt til 71,7 %.

Den nest-største gruppen av oversettelser er de nordiske. I 2017 – 2021 utgjorde de i snitt 18,2 %. I 2021 utgjør de kun 16,1 %.

Den tredjestørste, eller -minste, gruppen er oversettelser av språk fra Europa forøvrig. De har også hatt nedgang, men ikke fullt så klar som de nordiske. I snitt utgjorde de øvrige europeiske språkene 11,7 % av oversettelsene i siste femårs-periode. I 2021 utgjør de 11,2 %.

Den nestminste gruppen er oversettelser av språk som tales i Asia. I snitt utgjorde de i perioden 2017 – 2021 0,7%. I 2021 har de, med sine 5 titler økt til 0,98 %.

Afrikanske språk er så å si fraværende blant barne- og ungdomsbokoversettelsene. Det gjelder også i 2021. I hele femårs-periodene kom det kun ut én slik bok.

Tabell 8 Oversikt over hvilke områder av verden språkene det oversettes fra representerer

 2021% vis2020% vis2019% vis2018% vis2017% vis
Totalt antall
oversettelser
509 419 520 700 810 
Engelsk36572 %27766 %35168 %48469 %58572 %
Norden8216 %9021 %10119 %11617 %14017 %
Europa forøvrig5711 %4912 %6112 %9714 %8110 %
Asia51 %20 %71 %30 %40 %
Afrika00 %10 %00 %00 %00 %

Oversettelsene fra engelsk

Dette gjelder bøker fra Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, USA og Canada. Langt de fleste av disse utgivelsene kommer fra England og USA. I 2021 var 365 oversettelser fra engelsk (se tabell 8). Dette er en markant økning fra 2020. Til tross for oppgangen i 2021 er antallet oversettelser og oversettelser fra engelsk langt lavere enn i 2017.

Verdt å merke seg er at utviklingen i henholdsvis antall oversettelser totalt og antall oversettelser fra engelsk er relativt lik. Fra 2017 – 2020 var det en stabil nedgang både i antall oversatte titler og i antall oversettelser fra engelsk. Oppgangen i 2021 fører både antallet oversettelser og oversettelsene fra engelsk på nivå med 2019.

Den markante nedgangen i antall oversettelser har, som tabell 8 viser, konsolidert engelskdominansen blant oversettelsene, ettersom de andre språkene ikke hadde tilsvarende oppgang i 2021.

Oversatte bøker fra Norge og Norden

Den nest-største gruppen av oversettelser kommer fra nabolandene. I 2021 ble det oversatt 82 barne- og ungdomsbøker fra Norge og Norden til norsk. Tallet er bemerkelsesverdig lavt. Tabell 8 viser at forholdstallet de siste fem årene svinger fra 16,1 % (i 2021) til 21,5 % (i 2020), med et årlig snitt på 18,2 %, men antallet oversettelser er stabilt nedadgående.

Av de 82 barne- og ungdomsbokoversettelsene fra Norge og Norden til norsk i 2021 er 66 fra svensk, 11 fra dansk, 3 fra nordsamisk og 2 fra finsk.

At svensk dominerer er som vanlig, likeledes at dansk utgjør en langt lavere andel, men likevel inntar en tydelig andreplass. Skandinavia er mer present enn Norden forøvrig i den barne- og ungdomslitteraturen som utgis på norsk. Riktignok er finsk inkludert i oversettelsene, men Vest-Nordiske språk som islandsk og færøysk er sparsomt representert. Nordsamisk, som i femårs-perspektivet her inntar fjerdeplassen er for oppadgående. Sørsamisk og lulesamisk er representert med 1 tittel hver fra 2018. Grønlandsk barne- og ungdomslitteratur glimrer med sitt fravær. 

Tabell 9 Oversikt over hvilke nordiske språk det er oversatt fra

 20212020201920182017Totalt
Dansk111516132681
Finsk2416922
Færøysk003104
Islandsk002002
Lulesamisk000101
Nordsamisk323019
Sørsamisk000101
Svensk66697694104409
Totalt8290101116140529

Oversatte bøker fra Europeiske språk, med unntak av engelsk og språk som tales i Norden

I 2021 ble det oversatt 24 titler fra fransk, 14 fra tysk, 9 fra italiensk, 6 fra nederlandsk, 3 fra spansk og 1 fra ukrainsk. Til sammen 57 titler. Det er 8 titler mer enn året før, men likevel en nedgang i forhold til tidligere. I snitt utgjorde de øvrige europeiske språkene i siste femårs-periode 11,7 % av de samlede oversettelsene mens de i 2021 utgjorde 11,2 % (se tabell 8). Den generelle nedgangen er altså ikke så stor som for de nordiske språkenes del.

For Nordens del er det de vestlige områdene som er dårligst representert, for Europas del er det de østlige områdene som er mest sparsomt tilstede i oversettelsene. Tabell 10 viser at det ble utgitt 3 ukrainske og 4 russiske titler i hele femårs-perioden. De russiske bøkene ble utgitt i 2017 og 2018, mens de ukrainske ble utgitt i 2017, 2020 og 2021. Ingen andre Øst-Europeiske språk er representert.

Tabell 10 Oversikt over hvilke europeiske språk som inngår i oversettelsene. Engelsk og språk som tales i Norden er ikke inkludert

20212020201920182017Totalt
Fransk2431142424117
Gresk000011
Italiensk9210191656
Maltesisk001001
Nederlandsk62941031
Polsk001214
Portugisisk001102
Russisk000134
Spansk3338421
Tysk1410223821105
Ukrainsk110013
Totalt5749619781345

Oversatte bøker fra asiatiske språk

Kun 5 titler inngår i denne gruppen av oversettelser i 2021. 3 japanske, 1 koreansk og 1 vietnamesisk. Dette er en oppgang fra 2020.

I snitt har oversettelser fra asiatiske språk de siste fem årene utgjort 0,75 % av de årlige oversettelsene. I 2021 utgjorde de 0,98 % (se tabell 8).

Det eneste asiatiske språket det oversettes jevnlig fra er japansk.

Tabell 11 Oversikt over asiatiske språk i oversettelsene

 20212020201920182017Totalt
Bengalsk000011
Japansk3143314
Kinesisk013004
Koreansk100001
Vietnamesisk100001
Totalt5273421

Oversatte bøker fra afrikanske språk

I 2021 ble det som vanlig ikke oversatt afrikansk barne- og ungdomslitteratur til norsk. I siste femårs-periode er det kun oversatt 1 tittel. Det skjedde i 2020. Oversettelsen var fra afrikaans.

Tabell 12 Oversikt over afrikanske språk som inngår i oversettelsene

 20212020201920182017Totalt
Afrikaans010001
Totalt010001

Oversettelser til bokmål og nynorsk

Nesten alle oversettelsene er til bokmål. De kommentarene som er anført ovenfor om språkfordelingen gjelder ubetinget for bokmålsoversettelsene.

Tabell 13 Fordelingen mellom oversettelser til bokmål og nynorsk

 20212020201920182017
Totalt antall oversettelser509419520700810
Oversettelser til bokmål495414504681790
Oversettelser til nynorsk145161920

Oversettelsene til nynorsk har tidvis en litt annen profil. De har tradisjonelt vært mer nordiske fremfor engelske. Gitt det lave antallet oversettelser til nynorsk utmerker disse oversettelsene seg også med språklig bredde, dette gjelder især i 2019 og 2017 da det ble oversatt fra henholdsvis seks og syv språk til nynorsk.   

I 2021 ble det bare oversatt fra to språk: 12 titler fra engelsk og 2 fra svensk. I femårs-perspektivet er engelsk-antallet overraskende høyt nettopp i 2021. Året før ble det bare oversatt 3 titler fra engelsk til nynorsk. I løpet av perioden 2017 – 2020 ble det til sammen utgitt 14 engelske titler. Totaltallet for femårs-perioden blir nesten fordoblet ved inkluderingen av 2021.

I 2021 ble det utgitt 2 titler oversatt fra svensk til nynorsk. I 2020 ble det ikke utgitt noen svenske titler. Men i 2018 ble det utgitt 13 og 9 i 2017. Med unntak av 2021 er det i perioden 2017 – 2021 oversatt markant flere svenske enn engelske titler til nynorsk. Når 2021 tas med er det fremdeles flest oversettelser fra svensk, men forskjellen er blitt langt mindre.

Tabell 14 Nynorskoversettelsenes originalspråk

20212020201920182017Totalt
Språktotosekstosju
Dansk000011
Engelsk12326326
Fransk023016
Islandsk002002
Italiensk000022
Nederlandsk001034
Svensk20413928
Tysk004015

2. Barne- og ungdomsbøker på samisk, kvensk og andre språk utgitt i Norge

Énspråklige bøker på samiske språk utgitt i Norge

I femårs-perioden fra 2017 – 2021 har det foregått en markant styrking av samiske barne- og ungdomsbokutgivelser i Norge, noe som gir tydelig utslag både i 2020, med 28 utgivelser, og især i 2021, med hele 48 utgivelser.

Til vanlig gis det ut bøker på 3 samiske språk i Norge, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Dette er de offisielle samiske språkene i Norge. Nordsamisk er det største.

I 2021 ble det utgitt 19 barne- og ungdomsbøker på nordsamisk, 16 på sørsamisk og 12 på lulesamisk. Dette utgjør en liten økning for de nordsamiske bøkene og en markant økning for både sørsamisk (mer enn tredobling) og lulesamisk (mer enn fordobling) i forhold til året før. I 2021 er det i tillegg 1 pitesamisk utgivelse, akkurat som året før.

Ettersom det samiske språkområdet dekker hele Nordkalotten og ikke følger landegrensene, er statistikken ikke nødvendigvis komplett med tanke på antall barne- og ungdomsbøker på de nevnte samiske språkene. Denne opptellingen omfatter kun bøker utgitt i Norge,

Det skal også nevnes at flere av titlene gis ut samtidig på flere samiske språk. Her er de talt med for hver utgivelse.

Tabell 15 Énspråklige bøker på samiske språk

 20212020201920182017
Total antall enspråklige samiske bøker4828201719
Lulesamisk125223
Nordsamisk19171177
Pitesamisk11000
Sørsamisk165789

To- og trespråklige samiske bøker

Det gis også ut to- og flerspråklige utgivelser med samiske språk. Slik kan en samisk utgivelse potensielt nå flere lesere. I 2021 ble det gitt ut 9 to-språklige samiske titler samt 1 tre-språklig, med alle de tre offisielle samiske språkene i Norge: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Hele 8 av de 10 to-språklige utgivelsene inkluderer norsk bokmål. Det er mest utbredt med to-språklige utgivelser nordsamisk/norsk bokmål.

Tabell 16 To- og trespråklige samiske bøker

 20212020201920182017Totalt
Lulesamisk/ nordsamisk    11
Lulesamisk/ norsk bokmål1   12
Lulesamisk/ sørsamisk  2  2
Lulesamisk/ Nordsamisk/ sørsamisk1  1 2
Nordsamisk / norsk bokmål6354220
Nordsamisk/ pitesamisk    11
Nordsamisk/ sørsamisk112  4
Nordsamisk/ svensk   1 1
Sørsamisk/ norsk bokmål1 1 35
Totalt104106838

Bøker på kvensk

Å benytte kvensk språk i barnebøker er et nytt fenomén. Antallet kvenskspråklige utgivelser er lavt, men stigende. I 2021 ble det utgitt 1 enspråklig og 3 tospråklige barnebøker på kvensk. I 2020 ble det utgitt 1 enspråklig kvensk bok, i 2019 2, og 2 to-språklige bøker i 2018. 

Tabell 17  Oversikt over utgivelser på kvensk siste 5 år

20212020201920182017
Énspråklig kvenske utgivelser11200
Tospråklige utgivelser kvensk/norsk bokmål30020

Bøker på andre språk utgitt i Norge

Det gis også ut enkelte titler på andre språk i Norge. I 2021 ble det utgitt 16 enspråklige barne- og ungdomsbøker på engelsk.

I perioden 2017 – 2021 ble det gitt til sammen 87 titler på andre språk, hvorav 62 på engelsk. Nummer to med hensyn til volum er tamilsk med 9 titler. Engelskutgivelser forekommer årlig, tamilske mer sporadisk. Det samme gjelder for de øvrige enspråklige andrespråks-utgivelsene.

Tabell 18 Énspråklige bøker på andre språk utgitt i Norge

 20212020201920182017Totalt
Dansk    11
Engelsk1621133962
Finsk    11
Fransk    11
Islandsk    11
Kinesisk    11
Koreansk    11
Latvisk    11
Nederlandsk 1   1
Russisk    11
Somali   2 2
Svensk   112
Tamilsk  1 89
Tysk 1  23
Totalt16231462887

I 2021 ble det gitt ut 6 tospråklige bøker samt 1 flerspråklig. Alle er satt sammen med norsk bokmål. De tospråklige inneholder engelsk, kurdisk, portugisisk og tigrinja, parallelt med den norske teksten. Én tittel av hver. Det ble utgitt 2 titler med somalisk/norsk tekst. Den flerspråklige boka inneholder dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk tekst.

I femårs-perspektivet 2017 – 2021 er antallet flerspråklige utgivelser beskjedent, kun 21 totalt. De fleste er utgitt i 2020 og 2021. Tre språk utmerker seg: engelsk, somalisk og tigrinja med 5 titler hver. For somalisk og tigrinja kan man anta at utgivelsene fyller hull i det litterære språktilfanget ettersom det for øvrig ikke blir oversatt barne- og ungdomslitteratur fra disse språkene.

Tabell 19 To- og flerspråklige bøker på andre språk utgitt i Norge

 20212020201920182017Totalt
Arabisk/ norsk bokmål 2   2
Dansk/ engelsk/ tysk /
svensk / norsk bokmål
1    1
Engelsk/ norsk bokmål111115
Kurdisk/ norsk bokmål1    1
Portugisisk/ norsk bokmål1    1
Somalisk/ norsk bokmål22 1 5
Tigirinja/ norsk bokmål13  15
Ukrainsk/ engelsk/ norsk bokmål   1 1
Totalt7813221

Relaterte innlegg