Forskning

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet.  Norsk barnebokinstitutt har for tiden et pågående forskningsprosjekt, Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018, i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark. I tillegg til egen forskning, samarbeider instituttet med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger og arrangerer åpne forskningsforedrag. Forskning formidles også gjennom BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift, via utstillinger i våre lokaler og  fagartikler på våre fagartikkelsider.

Forskning og publisering ved Norsk barnebokinstitutt

Barne- og ungdomslitteratur er et ungt, men voksende forskningsfelt i norsk sammenheng. Fag som nordisk, litteraturvitenskap, lesevitenskap, kulturstudier og pedagogikk bidrar med ulike innfallsvinkler til forskningen. Temaene spenner fra forfatterskaps- og sjangerstudier til globaliserings-, migrasjons- og mangfoldsstudier, kjønnstematiske studier, og studier av tverrestetiske kunstformer og leseferdigheter blant barn og unge.

Hva gjør Norsk barnebokinstitutt?

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet gjennom egen forskning, ved å drifte et eget forskningstidsskrift, arrangere forskningskonferanser, ha åpne forskningsforedrag i instituttets lokaler og samarbeide med høgskoler og universiteter.

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift

Høsten 2010 lanserte NBI det nordiske forskningstidsskriftet BLFT – Barnelitterært Forskningstidsskrift. Her publiseres fagfellerefererte forskningsartikler i elektronisk form. BLFT  Barnelitterært forskningstidsskrift var et av resultatene av forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi, som arbeidet med å undersøke hvilke betingelser som styrer barnelitteraturens status. Dette treårige forskningsprosjektet (2010-2012) var et samarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Bergen, Universitet i Stockholm og det danske Center for Børnelitteratur. Prosjektet ble støttet av Kulturrådets satsning Kunstløftet.

Forskningsprosjekter

I perioden 2012-2014 gjennomførte NBI forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. To stipendiater har vært knyttet til prosjektet. Prosjektet resulterte blant annet i boken Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, Elise Seip Tønnessen (red.), Universitetsforlaget 2014, og boken mottok en internasjonal forskningspris, IRSCL-prisen, i 2015. Det ble også utviklet en ressursside for lærere og bibliotekarer fra prosjektet.

I 2016 lanserte Norsk barnebokinstitutt forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse,  i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark. Prosjektet, som pågår til og med 2018, skal undersøke hva DKS-forestillingspraksisen kan bety for de skrivekunstneriske prosessene, for litteraturformidlerens arbeidsprosesser, og for hvordan barn og unge opplever barnelitteratur i dag.

NBI-stipendet

Annethvert år deler instituttet ut NBI-stipendet til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, med midler fra Kari Skjønsbergs Minnefond. Frem til 2010 redigerte NBI også Årboka Litteratur for barn og unge. Fagartikler Norsk barnebokinstitutts ansatte skriver også fagartikler om ulike tema, og noen ganger publiserer vi også artikler av eksterne skribenter. Resultatene publiseres på våre fagartikkelsider.

BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift

BLFT  er et nordisk digitalt barnelitterært forskningstidsskrift. Det blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og publiseres Open Access.

Nina Goga om synet på barns aktørskap i sakprosa for barn og unge

I en artikkel i BLFT diskuterer Nina Goga hvordan voksne anmeldere forholder seg til ideen om at barn har rett til å stille spørsmål ved de praksiser og verdier voksne har et betydelig ansvar for.

Lyst til å lese

Hvordan kan vi inspirere unge til å lese for underholdningens skyld? Og hvilke strømninger i barnelitteraturfeltet kan være med på å gi barna lyst til å lystlese?

Kristin Ørjasæter og Helene Uri
Tix på biblioteket

Hva er vel viktigere enn barns leseferdigheter? Vi trenger en automatisk innkjøpsordning for sakprosa.