Om forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling

NBIs forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling 2019–2021:

 • Søknadsfristen utløp: 27. mai
 • Ny studentgruppe starter 29. august

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er landets eneste spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Studiet er NOKUT-godkjent og gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

Det er satt av stipend (som dekker studentavgift) til to studentplasser forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika. Studentavgiften er fra høsten 2017 kr 35.000 årlig, til sammen kr 70.000 for de to studieårene.

Forfatterutdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen er samlingsbasert, med i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Studentene skriver mellom samlingene, som finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Hovedmål

 • utvikle nye forfatterskap
 • heve den kunstneriske kompetansen til framtidige forfattere og formidlere av barne- og ungdomslitteratur
 • utvikle kunstnerisk og litterær bevissthet, gi forfatterfaglig kompetanse og bedre muligheter for å kunne utøve forfatteryrket
 • gi kompetanse til beslektet arbeid, først og fremst innenfor litteraturformidling og medievirksomhet

Opptak

Vi tar opp studenter annenhvert år, opptak av studenter for studieårene 2019–2021 gjennomføres i juni.

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Søkere som blir kalt inn til intervju blir bedt om å legge frem dokumentasjon for generell studiekompetanse, eller for vurdering av realkompetanse (se forskrift).

Opptak foretas av en komité på tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster.

Søknaden skal ha tre deler

 1. Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Dine målsettinger for utdanningen og motivasjon for å søke
 3. Egenskrevne tekster:
  1. Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst én, maks tre tekster, til sammen cirka 15 sider
  2. Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 sider
  3. Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: to prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen cirka 15 sider

Vi ber om at søknadstekstene settes med Times New Roman 12 pkt, 1,5 marg og halvannen linjeavstand. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.

Studieplan og eksamen

Ny studieplan og undervisningsplan utarbeides for 2019-2021. Se forøvrig:

Eksamen

 • Ved avslutning av 2. semester avlegger studentene eksamen i Kunstnerisk skriving 1, Tekst- og teoristudier 1, og Litteraturformidling 1. Bestått eksamen ved avslutning av 2. semester gir 30 studiepoeng.
 • Ved avslutning av 4. s semester avlegger studentene eksamen i Kunstnerisk skriving 2, Tekst- og teoristudier 2, og Litteraturformidling 2. Bestått eksamen ved avslutning av 4. semester gir 30 studiepoeng.

Studiefinansiering

Semesteravgiften er i 2017 på kr 17 500. Forfatterutdanningen er godkjent av NOKUT, hvilket medfører at forfatterstudentene:

 • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
 • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
 • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning

NBIs forfatterutdanning er den eneste rene utdanningen i barne- og ungdomslitteratur som er NOKUT-godkjent. Skrivekunstakademiet i Hordaland, Forfatterstudiet i Bø og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø er godkjent på samme nivå.

NBI arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at forfatterutdanningen holder et solid høyt nivå. NBI forplikter seg med dette til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning.

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no

Utdanningens oppbygning

Den egne skrivingen utgjør hovedkomponenten i studiet. I tillegg avlegger studentene eksamen i tekst- og teoristudier og litteraturformidling.

Kunstnerisk skriving

Studentenes egen skriving er den mest tidkrevende delen av utdanningen. Skrivearbeidet foregår

 • første år mellom samlingene, med 8 obligatoriske oppgaver i tillegg til skriving etter eget ønske
 • første og delvis andre år i form av skriveverksted på samlingene
 • andre år med selvvalgt hovedprosjekt som blir veiledet i grupper med egen veileder. Veilederen er en forfatter.

Tekst- og teoristudier

Det undervises i barnelitteraturens historie og egenart, samt litteraturteori, poetikk og estetikk.

Ungdomsskoleelever veiledet av forfatterstudenter fremfører egne tekster i Nasjonalbiblioteket. Foto: Niklas Lello
Ungdomsskoleelever veiledet av forfatterstudenter fremfører egne tekster i Nasjonalbiblioteket. Foto: Niklas Lello

Litteraturformidling

Studentene fordyper seg i forfatterskaps- og verkstudium og øves i praktisk litteraturformidling. Det legges vekt på studentenes eget arbeid med ungdom i skrivekurs, verkstedpresentasjon av egne tekster, presentasjon og drøfting av verker i primær- og sekundærlitteratur, samt trening i opplesning og framføring av tekst. En av målsettingene er at studentene i løpet av studiet skal presentere egne arbeider for publikum og for skoleklasser.

Hvem underviser?

Foruten eget personale henter NBI inn gjestelærere fra sitt solide nettverk av forfattere, forleggere, litteraturformidlere, bibliotekarer og forskere.

Veiledning og evaluering

Studentene kan under det første studieåret få individuell veiledning på egne tekster, ved avtale med undervisningsleder. Det andre studieåret rådfører studentene seg med sin tildelte veileder i forbindelse med arbeid med hovedprosjektet.

Lokaler og litteratur

Norsk barnebokinstitutt har landets mest omfattende boksamling med barne- og ungdomslitteratur. Fra og med 2012 forvaltes boksamlingen av Nasjonalbiblioteket. I NBIs lokaler har studentene tilgang til lesesalplasser.

Avtale mellom den enkelte student og NBI

Ved opptak gjøres skriftlig avtale mellom NBI og den enkelte student. Avtalen omfatter betaling av studieavgift, utdanningens ansvar, studentens ansvar, studieavbrudd, mislighold av kontrakten fra NBIs og/eller studentens side, samt klagebehandling.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt utdanningsleder Dag Larsen på e-post: dag.larsen@barnebokinstituttet.no, eller på mobil: 90 84 48 22.