Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers 2011-2014

Prosjektsammendrag for forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) 2011-2014

v/ forskningsleder Elise Seip Tønnessen

Young Girl at School Holding a Computer Mouse
Foto: Microsoft Office online

Dagens barn og unge vokser opp i en kultur som er mettet med medier, der særlig dreiningen mot det digitale og det visuelle preger utviklingen. Det betyr på den ene siden av mediebruk ikke lenger kan ses som en avgrenset aktivitet som kan studeres i isolasjon, og på den andre siden at de fleste kulturelle aktiviteter føyer seg etter medienes logikk. Det er dette fenomenet som er blitt betegnet som “medialisering” (Hjarvard 2008).

Dette kulturbildet preger også barnelitteraturen, som både henter inntrykk og leverer innhold, former og strukturer til medienes tekster. Prosjektet ønsket å kartlegge dette samspillet, og bidra til å utvikle forståelsen for hvordan medialiseringen preger barnelitteraturen samtidig som den kan gi den nye former og bruksmåter. Gjennom flere sammenkoplete delprosjekter arbeidet prosjektgruppa med følgende overordnete problemstilling:Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens form, innhold og funksjon?

Delprosjektene så på vekselspillet både fra barnelitteraturens og mediekulturens synsvinkel, ved på den ene siden å utforske tekster som remedieres fra bokmediet til andre medier som film, tv og digitalt baserte tekster (spill, brettapplikasjoner og lignende), på den andre siden ved å se hvordan mediekulturen reflekteres i barnelitteraturen både tematisk og i form og uttrykk.

Prosjektets mål var å:

  • utvikle forskning på barne- og ungdomslitteratur som utforsker det kulturelle og estetiske samspillet mellom medietekster og barnelitterære tekster
  • skape et forskningsmiljø der samarbeidet løfter den enkelte og helheten
  • utvikle teori og analytiske innfallsvinkler for bedre å forstå samtidslitteraturen for barn og unge

Prosjektet supplerte etablerte litteraturvitenskapelige innfallsvinkler med perspektiver fra medie- kultur- og kunstvitenskap, slik som medialisering (Hjarvard 2008) og konvergens (Jenkins 2006), remediering (Bolter og Grusin 1999) og adaptasjon (Hutcheon 2006), medieestetikk (Hausken 2009) og performativitet (Fischer-Lichte 2008), visuell kultur og multimodal sosialsemiotikk.

Forskergruppa var satt sammen av forskere som er ansatt ved NBI og forskere med tilknytning til en høyere utdanningsinstitusjon. Det var et mål for gruppa å utvikle samarbeidsformer som kunne styrke barnelitteraturforskningen både ved NBI, og ved deltakernes hjemmeinstitusjoner. Gruppa møttes jevnlig til seminarer for å utvikle felles teoretiske og metodiske perspektiver og gi respons til delprosjektene.

 

Resultatene av prosjektet

En internasjonal forskningspris, IRSCL-prisen, gikk til boka Jakten på forstellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (red. Elise Seip Tønnessen), Universitetsforlaget 2014, som kom ut av forskningsprosjektet.

Antologien Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier ble lansert i oktober 2014.

En rekke foredrag er blitt avholdt underveis i prosessen.

Resultatene av prosjektet er formidlet gjennom en antologi, en fysisk utstilling i NBIs lokaler og en digital ressursside til bruk for lærere, bibliotekarer og andre som jobber med å formidle litteratur til barn og unge.

Den fysiske utstillingen og ressurssiden ble lansert 26. februar 2015.

Heldagsseminar med lansering av antologi 15.10.2014

 

Les intervju med Elise Seip Tønnessen på www.tekstualitet.no: Barnelitteraturforskning på offensiven, 28.10.2016

Les anmeldelse av Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier i International Research in Children’s Literature (IRSCL), Edinburgh University Press 2017

NBIs artikkelsamling: Ikke bare fra perm til skjerm