Strategiplan 2015-2019

Vedtatt av NBIs styre 16. desember 2014
 

God barne- og ungdomslitteratur gir barn og unge både kunnskap og kunstneriske opplevelser, så vel som trening i å lese tekst og bilde. Medievirkeligheten stiller krav til ny kunnskap og litteraturformidling.

Barne- og ungdomslitteratur utgis i flere medier. Flere av bildebøkene utvikles også som applikasjoner for digitale plattformer, svært mange av tekstbøkene utgis også som lydbøker og e-bøker. Grensene mellom spill, litteratur og andre medier er i bevegelse. Dialogen mediene imellom påvirker innholdet. Derfor må lyd, animasjon, design og intertekstualitet inkluderes i litteraturbegrepet. Også forståelsen av leserrollen må utvides.

I møtet med disse utfordringene ser Norsk barnebokinstitutt det som sin rolle å være en sentral aktør for å sikre og utvikle kvalitet og kompetanseheving, og sørge for at det skapes en god forståelse i den norske offentligheten av hva samtidens barne- og ungdomslitteratur er og dens relevans som kunst og kunnskapsformidler.

 

Målgrupper

 • Litteraturformidlere; bibliotekarer, lærere, kritikere og andre
 • Studenter, stipendiater og forskere
 • Kunstnere som arbeider med barne- og ungdomslitteratur
 • Politikere, media og sentrale kulturinstitusjoner

 

Hovedmålsetninger for perioden

 • Styrke fagutviklingen og den kunstneriske og akademiske forskningen på barne- og ungdomslitteratur slik at instituttet evner å videreutvikle skrivekunstutdanningen og litteraturformidlingen.
 • Tilby relevant ny kunnskap som undervisning, kurs og seminarer for litteraturformidlere slik at den nye kunnskapen raskt når frem til de som formidler direkte til barne- og ungdomslitteraturens primærlesere.
 • Styrke barne- og ungdomslitteraturens stilling i offentligheten og overfor bevilgende myndigheter ved å være en pådriver for et godt samarbeid mellom sentrale aktører om fagutvikling og arbeidsfordeling. ,

 

Sentrale virkemidler

 • NBI utvikler en kursportefølje der ny forskning blir anvendt på samtidslitteratur. Kursene kompletterer den etablerte undervisningsrekken i samtidslitteratur.
 • NBI etablerer et flerårig forskningsprosjekt som består av ulike delelementer; skrivekunst, litteraturformidling og teoriutvikling. Delprosjektene resulterer i publikasjoner, årlige seminarer og kurs for litteraturformidlere, samt kronikker i aviser og tidsskrifter.
 • Så snart forskningsresultater er publisert i særskilte forskningspublikasjoner skal de umiddelbart videreformidles i litteraturformidlingspublikasjoner, samt informeres om på egne nettsider og i pressen.
 • Nye nettsider, som lanseres i 2015, blir en sentral kanal for publisering av hele fagfeltets forskningsformidling, i tillegg til å informere om NBIs seminarer, kurs og øvrige undervisningstilbud
 • Hvert år gjennomfører NBI ett eller flere interne fellesprosjekt over en gitt tematikk. Prosjektene resulterer i artikler til nettsiden, seminar, samt kronikker og artikler i aviser og tidsskrifter.
 • NBI sørger for å opprettholde en tett faglig og kulturpolitisk kontakt med alle sentrale aktører i barnelitteraturfeltet