Forfatterutdanningen

Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling, deltidsstudium på bachelornivå

Nytt opptak mai 2021

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium på bachelorvinå. Det er rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Studiet gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium, med arbeidsmengde tilsvarende halvparten av et fulltidsstudium.

Det er satt av stipend (som dekker studieavgift) til to studentplasser forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika. Studieavgiften er fra høsten 2017 kr 35.000 årlig, til sammen kr 70.000 for de to studieårene.

Utdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen har i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Studentene arbeider med flere ulike oppgaver mellom samlingene, som finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt studium skal studenten ha

 • Kunnskaper om skrivekunstneriske prosesser
 • Kunnskaper om barnelitteraturens estetikk, virkemidler og egenart
 • Kunnskaper om barnelitteraturens historie, utvikling, medier og sjangre
 • Kunnskaper om litteraturformidling til barn og ungdom
 • Kunnskaper om forskningsområdene barne- og ungdomslitteratur og litteraturformidling
 • Ferdigheter i å skrive ulike sjangre
 • Ferdigheter i å skrive fram sin barne- og ungdomslitterære forfatterstemme
 • Ferdigheter i å analysere og drøfte barne- og ungdomslitteratur
 • Ferdigheter i å redegjøre for sine skrivekunstneriske valg
 • Ferdigheter i å orientere seg i de barne- og ungdomslitterære fag-, forsknings- og formidlingsfeltene
 • Ferdigheter i å formidle barne- og ungdomslitteratur til barn og ungdom

Etter endt studium skal studenten

 • Kunne planlegge, utføre og drøfte litterære skriveprosjekter
 • Være godt orientert i samtidens barne- og ungdomslitteratur
 • Kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter i litteraturformidling til barn og ungdom

Opptak

Vi tar opp studenter annenhvert år, opptak av studenter for studieårene 2021-2023 gjennomføres i juni 2021.

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Søkere som blir kalt inn til intervju blir bedt om å legge frem dokumentasjon for generell studiekompetanse, eller for vurdering av realkompetanse (se forskrift).

Opptak foretas av en komité på tre personer som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster.

Søknaden skal ha tre deler:

 1. Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Dine målsettinger for utdanningen og motivasjon for å søke
 3. Egenskrevne tekster:
  1. Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst én, maks tre tekster, til sammen cirka 15 sider
  2. Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 sider
  3. Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: to prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen cirka 15 sider

Vi ber om at søknadstekstene settes med Times New Roman 12 pkt, 1,5 cm marg og halvannen linjeavstand. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.

Studieplan og eksamen

Eksamen

 • Ved avslutning av 2. semester avlegger studentene eksamen i Kunstnerisk skriving 1, Tekst- og teoristudier 1, og Litteraturformidling 1. Bestått eksamen ved avslutning av 2. semester gir 30 studiepoeng.
 • Ved avslutning av 4. s semester avlegger studentene eksamen i Kunstnerisk skriving 2, Tekst- og teoristudier 2, og Litteraturformidling 2. Bestått eksamen ved avslutning av 4. semester gir 30 studiepoeng.

Studiefinansiering

Semesteravgiften er for tiden på kr 17 500. Forfatterutdanningen er godkjent av NOKUT.

Studentene:

 • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
 • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
 • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid


NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no


Utdanningens oppbygging

Studiet har tre komponenter:

Skrivekunst

Skrivearbeidet foregår

 • første og delvis andre år i form av skriveverksted på samlingene
 • første år mellom samlingene, med 8 obligatoriske oppgaver i tillegg til skriving etter eget ønske
 • andre år med selvvalgt hovedprosjekt som blir veiledet i grupper med egen veileder.

Tekst- og teoristudier

Det undervises i barnelitteraturens historie og egenart, litteraturteori, og estetikk. Tekst og teoristudier er tett knyttet til Skrivekunst.

Litteraturformidling

Studentene øves i praktisk litteraturformidling. Det legges vekt på studentenes eget arbeid med ungdom i skrivekurs, verkstedpresentasjon av egne tekster, presentasjon og drøfting av verker i primær- og sekundærlitteratur, samt trening i opplesning og framføring av tekst. I løpet av studiet skal studentene presentere egne arbeider for publikum og for skoleklasser.

Hvem underviser?

Foruten eget personale henter Norsk barnebokinstitutt inn gjestelærere fra sitt solide nettverk av forfattere, forleggere, litteraturformidlere, bibliotekarer og forskere.

Lokaler og litteratur

Norsk barnebokinstitutt har landets mest omfattende boksamling med barne- og ungdomslitteratur. Fra og med 2012 forvaltes boksamlingen av Nasjonalbiblioteket. Studentene har tilgang til lesesalplasser i instituttets lokaler.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom instituttet og den enkelte student. Avtalen omtaler betaling av studieavgift, og hva som er hhv instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Kontaktinformasjon

Fagleder for utdanningen: Steffen Sørum: steffen.sorum@barnebokinstituttet.no
Studieleder: Ellen Aagaard: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no