Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

Norsk barnebokinstitutts nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge, videreutdanning for litteraturformidlere

Nytt opptak våren 2020

 • Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud på deltid over to semestre, beregnet på formidlere som arbeider med barne- og ungdomslitteratur, for eksempel på bibliotek, i skole, eller andre steder. Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb.
 • Det tas opp inntil 30 studenter på bakgrunn av innsendt søknad.
 • Studiet gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 30 studiepoeng.
 • Studiet er et rent nettstudium, med fleksible, varierte og asynkrone arbeidsformer.
 • Studiet tar sikte på å øke kompetansen i barne- og ungdomslitteratur fra 2000-tallet. Studentene lærer om billedbøker, prosa, sakprosa, tegneserier, apper, m.m. Studiet har et gjennomgående formidlingsperspektiv.

Læringsmål for studiet

Etter endt studium skal studenten ha:

 • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens sentrale sjangre, verk og utviklingslinjer på 2000-tallet, dens estetikk og egenart
 • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens fortellertekniske virkemidler og multimodale ressurser
 • kunnskap om teorier om lesing og litteraturdidaktikk, og formidlingsteori og –metodikk
 • kunnskap om forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur
 • ferdigheter i å analysere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og medier, samt reflektere over kjennetegn og virkemidler ved å anvende ulike teoretiske perspektiver
 • ferdigheter i å tilegne seg ny kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, barne- og ungdomslitteraturforskning, barne- og ungdomslitteraturformidling, barn og unges lesing og medie-literacy
 • ferdigheter i å planlegge, drøfte og reflektere rundt et individuelt formidlingsopplegg knyttet enten til bibliotek, skole eller media.
 • Etter endt studium skal studenten:
 • kunne orientere seg selvstendig i samtidens barne- og ungdomslitteratur fra 2000-tallet, i dens ulike sjangre og format
 • være orientert i, og i stand til kritisk å vurdere relevante teoretiske problemstillinger i forskningsfeltene barne- og ungdomslitteratur, formidling, litteraturdidaktikk, lesing og medie-literacy
 • kunne ta del i faglig begrunnede diskusjoner på et profesjonelt nivå kunne planlegge og reflektere rundt formidlingsopplegg med bakgrunn i relevant fagstoff og teori

Opptak

Opptak av studenter for studieårene 2020-2021 gjennomføres våren 2020.

Søknaden skal inneholde

 1. Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 2. Motivasjonsbrev: Beskriv din motivasjon for å søke og studiets relevans for din nåværende arbeidssituasjon

Studieplan

Studieplanen er under revisjon, og vil foreligge i ny versjon våren 2020.

Eksamen

 • Ved avslutning av 2. semester avlegger studentene eksamen i Emne 2: Fordypning i multimodal litteratur

Eksamensreglementet finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Studiefinansiering

Semesteravgiften er for tiden på kr 8 000. Utdanningen er godkjent av NOKUT.

Studentene får 30 studiepoeng etter gjennomført studium, og kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning.

Norsk barnebokinstitutt arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at utdanningen holder et solid høyt nivå. I det ligger at Norsk barnebokinstitutt forplikter seg til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder. Les videre på www.nokut.no

Hvem underviser?

Foruten eget personale henter Norsk barnebokinstitutt inn gjestelærere fra sitt solide nettverk av forfattere, forleggere, litteraturformidlere, bibliotekarer og forskere.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom instituttet og den enkelte student. Avtalen omtaler betaling av studieavgift, og hva som er hhv instituttets og studentens ansvar gjennom studieløpet.

Kontaktinformasjon

Fagleder for utdanningen: Liv Marit Weberg: liv.weberg@barnebokinstituttet.no
Studieleder: Ellen Aagaard: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no

Samtidslitteratur for barn og unge
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Nettbasert
Utdanningstype: Vidareutdanning
Krav til oppmøte: Nei, heilt nettbasert
Målgruppe: Litteraturformidlarar (lærarar, bibliotekarar mfl.)
Opptakskrav: Individuell vurdering av søknad
Omfang: 1 år (2 semester), deltid (50 %)
Meir informasjon: Studieplan (PDF)
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt – Lovdata
Spørsmål og svar
Oppstart: Høsten
Neste søknadsfrist: 2020
Semesteravgift: kr 8 000